نانو حسگرها در تصفیه آب

نانو حسگر در تصفیه آب

اگرچه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگی ها و مواد آلوده وجود دارند ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسل های جدیدی از حسگرهای با توانایی بالا را فراهم می نماید که مواد آلاینده در مقادیر و غلظت های کم را آشکار می نمایند.

نانو حسگرها شامل نانوحسگرهای زیستی و نانوحسگرهای شیمیایی می باشند. نانوحسگرهای زیستی در تصفیه آب و محیط زیست کاربرد دارند و می توانند انواع عوامل بیماری را شامل مقادیر بسیار اندک میکروب ها و سموم حاصل از آنها را در حد ppb شناسایی کنند. نانوحسگرهای شیمیایی در تصفیه آب و پساب های صنعتی کاربرد دارند و می توانند انواع ترکیبات شیمیایی و یون ها را شامل مقادیر بسیار کم انواع آلوده کننده های موجود در آب به طور پیوسته و با سرعت زیاد در حد ppb و همچنین مقادیر خیلی کم یون های سنگین مانند سرب و آرسنیک (تغییر رنگ) را شناسایی کنند.

However, several sensors to detect pollutants and contaminants are

Nanotechnology is the ability to create new generations of sensors with the ability to provide high
The quantities and concentrations of pollutants which are less obvious.
Biological and chemical Nanvhsgrhay nano-sensors include Nanvhsgrhay.
Nanvhsgrhay biological water treatment and environmental applications And can include a variety of disease germs and toxins are produced in small quantities Identify them in the ppb range. Nanvhsgrhay chemicals used in water treatment and industrial wastewater
And can include a variety of chemicals and ions contained trace amounts of various pollutants Steadily and rapidly in water at ppd As well as small quantities of heavy ions such as lead and arsenic (discoloration) to identify.

Ayva, Astkhr, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Blumer, detect contamination Ha, variety of pathogens, chemicals and ions, lead and arsenic, Technology Nanv, pollutants, microbes and toxins, Nanvhsgrhay bio, bio Nanvhsgrhay in water treatment, chemical Nanvhsgrhay, industrial effluents