خاصیت اسمز معکوس

اسمز معکوس

خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا گفته می شود .

همان طور که در ابتدا سطح مایعات در دو بخش مساوی می باشند ولی به دلیل وجود تمایل یکسان نمودن غلظت ها در دو بخش ، مولکول های آب از بخش محلول رقیق از غشاء عبور نموده و به دورن محلول غلیظ نفوذ می کنند و سطح مایع در بخش غلیظ افزایش می یابد .

جریان مولکول های آب از درون غشاء تا آنجا انجام می گیرد که اختلاف سطح مایع (اختلاف فشار) در دو بخش، مانع حرکت مولکول های آب شود .

اختلاف فشار در بخش جدا شده توسط غشاء که در آن از اختلاف فشار  مولکول های آب جلوگیری می نماید ، را فشار اسمزی می نامند .

حال چنان چه فشاری بیش از فشار اسمزی به بخش محلول غلیظ وارد شود ، عکس پدیده ی اسمزی بروز می کند ، به عبارت دیگر مولکول های آب از بخش محلول غلیظ تر به بخش محلول رقیق تر جریان می یابند ، این پدیده را اسمز معکوس می نامند .

Osmotic properties of the diluted solution to the passage of a solvent through a semipermeable membrane is called the concentrate.

As the liquid level The two parts are equal but due to the same tendency Concentrations in the two sections of the diluted solution of water molecules through the membrane And they came into the concentrate and the liquid level rises in the dark.
Flow of water molecules through the membrane is done so that the liquid level difference (differential pressure) in two parts, preventing the movement of water molecules.
Jdaa by the pressure difference in the membrane that prevents the net flow of water molecules, called the osmotic pressure.

Desktop Water treatment, Water Purifier Water Tech Water Purifier Pyvrytr difference in liquid level, pressure, osmotic potential, membrane, reverse osmosis water purifier, water surface, semi-permeable membranes, osmotic pressure, the aqueous solution, concentrate, water molecules, the phenomenon of reverse osmosis