مشکلات بهره برداری از دستگاههای هیپوکلریناتور

دستگاههای هیپوکلریناتور

1- زنگ زدگی شفت دستگاه ، اختلاط کننده و ورود زنگها به داخل مخلوط آب و کلر و ایجاد مشکلات

بعدی ، البته انتخاب شفت از جنس استیل تا حد زیادی مشکل فوق را برطرف می نماید .

2- شکستن پروانه میکسر .

3- انسداد مجاری رانش و تزریق و مکش محلول کلر به خصوص وقتی مسیر تزریق طولانی باشد ، در این صورت نیاز به شستشو آنها با اسید است .

4- پارگی دیافراگم در شرایط تزریق تحت فشار که می تواند ناشی از افت فشار بالا هم باشد .

5- خرابی و فرسودگی واشرها و اتصالات آب بند و نشت محلول کلر از قسمتهای مختلف آن .

6- تخلیه و دفن لجن مخزن میکس هر چند مدت یکبار .

7- وجود احتمال مسمویت فرد مسئول دستگاه در صورت عدم استفاده از وسایل ایمنی .

8- فراهم نبودن برق سه فاز جهت بهره برداری به صورت تکفاز اصلاح می شود .

 1. rust  shaft machine, mixing and entry into the mixture of water and chlorine bells and problems
Further, the choice of stainless steel shaft largely solve the problem.
2. Break the propeller mixer.
3. Push the injection and suction duct obstruction, especially when chlorine solution injection path is long, the
If you need to wash with acid.
4. The diaphragm rupture in injection pressure can be caused by high pressure drop.
5. wear and leak sealing gaskets and fittings from different parts of the chlorine solution.
6. Drain and mix tank sludge disposal any time.
7. The person in charge of the risk of poisoning in the absence of the safety devices.
8. Provide for the operation of a single-phase, three-phase power is not corrected.

Single Water Water Purifier, Water Purifier Pure ter, boiler water treatment, household, household water purification soft water, domestic water treatment Water Tech water saif household water treatment, household water treatment system water saif, mineral water nitrate, nitrate is water, dairy industries, textile waste, industrial waste, agricultural waste, waste water is?