گرمای مرطوب

تصفیه آب با فیلتر uv

گرما همراه رطوبت برای استریل استفاده می‌شود و شامل:

۱. جوشاندن: یکی از قدیمیترین روشهای استریل است که اطمینان چندانی ندارد. در ظرفی مقداری آب ریخته و اشیاء را در آن قرار داده ومدت ۲۰-۱۰ می‌جوشانیم.

۲. تندالیزاسیون: برای استریل موادی که در دمای بالای ۱۰۰ تخریب می‌شوند به کار می‌رود؛ که برای سترون مواد پروتئینی، سرمها وواکسنها به کار می‌رود. در سه روز متوالی ماده مورد نظررا به مدت نیم ساعت در گرما قرار می‌دهیم و بعد در دمای ۳۷ درجه جهت رشد اسپور باکتری قرار می‌دهیم.

۳. پاستوریزه‌کردن: برای ازبین میکروارگانیسم‌ها بیماری زا در فراورده‌هایی که ماهیتشان نباید تغییر کند.

۶۶ -۶۳درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه.

۷۸-۷۶ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵دقیقه.

۴. روش UHT: گرمای بسیار شدید در زمان بسیار کوتاه. از این روش در استریل کردن شیر استفاده می‌شود.

Combined heat and humidity is sterile and contains:
1. Boil one of the oldest methods that make little sterile. Poured some water in a pot and put things in the duration Boil 20-10.
2. Lisa velocity Sion: for sterilizing materials that are destroyed at temperatures above 100 applies to all sterile protein, serums and vaccines used. In three days the desired heat for half an hour and then we will be at 37 ° to the growth of bacteria spores.
3. Pasteurization to kill disease-causing organisms in preparations that nature does not change.
-63Drjh 66 ° C for 30 minutes.
78-76 ° C for 15 minutes.
4. Of UHT: extreme heat in a very short time. This method is used in sterilizing milk.

Water and Wastewater, Water Purifier Ceramic Water Purifier Water single water safe, water safe treatment system, water safe water purifier, water safe household water purifier, water treatment machine soft water, home water treatment device soft water, Purifier domestic water, soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification equipment prices soft water, soft water, water purification equipment dealers