انواع ناخالصی‌های آب

ناخالصی‌ آب

1 ـ ناخالصی‌های معلق

نظیر ذرات معلق زنده و غیرزنده که در آب به صورت معلق یافت می‌شوند. این نوع ناخالصی را می‌توان در سه گروه، تقسیم بندی و مطالعه نمود.

الف) ذرات معلق زنده بیماری‌زا مانند عوامل بیماری‌زای موجد وبا، حصبه، شبه حصبه، انواع اسهال‌ها، تخم انگل‌ها مانند آسکاریس و عامل کیست هیداتید و ویروس‌ها، منشاء اصلی این دسته از ناخالصی‌ها فاضلاب شهری و حضور حیوانات اهلی یا وحشی در مجاورت منابع آب می‌باشد.

ب) ذرات معلق زنده غیربیماری‌زا مانند باکتری‌های ساپروفیت، اغلب جلبک‌ها و تک سلولی‌هایی که در طبیعت به وفور پیدا می‌شوند.

ج) ذرات معلق غیرزنده مانند رس، لیمون که ناشی از فرسایش سطح زمین و سطوح آبخیز می‌باشد.

از نظر فیزیکی ذرات بالا به دو گروه تقسیم می‌شوند گروهی که در حوضچه های ته نشینی و یا صافی‌ها جدا می‌شوند و گروهی که برای جدا کردن آن‌ها احتیاج به مواد منعقد کننده است تا از طریق لخته سازی، به ذرات درشت تری تبدیل شده و حذف شوند.

2 ـ ناخالصی‌های محلول

این دسته شامل املاح معدنی، ترکیبات آلی و گازهای محلول می‌باشند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر گروه بندی نمود:

الف) املاح محلول معدنی که اغلب به صورت املاح کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن و منگنز می‌باشد که برخی از آن‌ها مصرف آب را محدود می‌نمایند که در جای خود بحث خواهد شد.

ب) گازهای محلول مانند اکسیژن، انیدرید کربنیک، هیدروژن سولفوره، ازت وغیره می‌باشند و این نوع ناخالصی نیز کیفیت شیمیایی آب را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است باعث نامطلوب بودن آن شود.

1 suspended impurities

Such as biotic and abiotic particles suspended in the water to be found. These impurities can be divided into three groups, the classification and study.

A) aerosol live pathogens causing diseases such as cholera, typhoid, paratyphoid, types of diarrhea, parasites such as Ascaris and the hydatid cysts and viruses, the main source of impurities in wastewater and domestic or wild animals in the vicinity of water resources .

B) Non-pathogenic organism suspended particles such as saprophytic bacteria, algae and single Slvlyhayy most abundantly found in nature.

C) inanimate particles such as clay, Lemonade, which is caused by erosion of land and watershed levels.

Of particle physics is divided up into two groups. Group of sedimentation ponds or separate filter And those who need to separate them is coagulants To the flocculation, the particles become larger and removed.

2 dissolved impurities

This category consists of minerals, organic compounds are dissolved gases which can be grouped as follows:

A) soluble inorganic salts, often in the form of salts of calcium, magnesium, sodium, iron and manganese, some of which refer to restrict water use in place that will be discussed.

B) dissolved gases such as oxygen, carbonic anhydride, hydrogen sulfide, nitrogen, etc., and these impurities can also affect the chemical quality of the water and it may be undesirable.

aqua vin Water Purifier, Water Filter, agriculture, water filter refrigerator water filters Aqua Star Aqua water treatment equipment, water purification Taiwan Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Line, Treatment Aqua water, water, water purification Pro Aqua, Aqua Clean water purification, water purification Aqua Gold, Aqua water Purifier Life