مشخصات کلی دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی

تصفیه آّب خانگی 5 مرحله ای

حذف رسوبات لوله آب

ذرات شن ، لجن ، جلبک ها

انگلها و سایر ذرات معلق

حذف کلر (کلر یک ماده سمی است ، هرچند مقدار آن در آب بسیار کم است) آلودگی های شیمیایی سرطان زا

حذف رسوبات بسیار ریز

ذرات بسیار ریز معلق در آب

انگلها و سایر ذرات معلق

حذف کلیه املاح موجود در آب ، باکتری ها و

میکرو آنزیمها ، شوری آب ، کلیه مواد محلول مضر

از قبیل: سرب ، مس ، باریم ، جیوه ، سدیم ، نیترات ، نیتریت …

گرفتن بو و طعم نامطبوع

حذف سموم آفت کش و حشره کش های کشاورزی

گرفتن خزه ، جلبک ، ذرات معلق ماسه و گل و لای

حذف کدری و تیرگی آب

کشتن کیست ها ( انگل )

کشتن باکتری ، ویروس

گرفتن یونهای فلزات

حذف نمک ها و املاح معدنی مضر

Remove sediment from the pipes
Sand, silt, algae
Mites and other particles
Remove chlorine (chlorine is toxic, although the amount of water is very low)
Carcinogenic chemical contamination
Remove fine sediments
Ultrafine particles suspended in water
Mites and other particles
Remove mineral water, bacteria and
Micro enzymes, salinity, dissolved material adverse
Such as lead, copper, barium, mercury, sodium, nitrates, nitrites …
The odor and unpleasant taste
Removal of pesticides and insecticides in agriculture
The moss, algae, sand and silt particles
Remove water opacity and blur
Kill cysts (cryptosporidium)
Kill bacteria, viruses,
The ions Flrat
Elimination of harmful salts and minerals

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Water Safe, Pure Water, water purification, chemical contamination, remove fine sediments, sediments, water removal, removal of harmful salts and minerals, remove all salts in water, soluble substances harmful micro-enzymes kill the cysts, the Flrat ions, the metal ions