عملکرد فیلتر ممبران

ممبرین Ro

خروجی پساب در سیستم های اسمز معکوس، به منظور دفع ناخالصی هایی که توسط غشاء از آب جدا شده است، تعبیه شده و در واقع آب تغلیظ شده و سرشار از ناخالصی ها از طریق خروجی پساب وارد فاضلاب می شود. همچنین عبور آب از روی سطح غشاء و جاری شدن آن به مجرای فاضلاب باعث می شود که ناخالصی های جدا شده از آب روی سطح غشاء رسوب گذاری نکنند و باعث کاهش عمر غشاء نشوند. در صورتی که مجرای خروجی پساب بنا به هر دلیلی بسته شود، غشاء در مدت زمان کوتاهی کاملا کیپ شده و می بایست تعویض شود. با توجه به اینکه غشاء اسمز معکوس از قیمت نسبتا بالایی برخوردار است، در نظر گرفتن خروجی پساب جهت افزایش عمر غشاء مقرون به صرفه خواهد بود .

در دستگاه های اسمز معکوس خانگی ، در خروجی فاضلاب یک محدود کننده جریان تعبیه شده است. این محدود کننده باعث می شود که حداکثر جریان خروجی فاضلاب ، 420 میلی لیتر در دقیقه باشد. البته خروجی فاضلاب تنها زمانی جاری خواهد بود که پمپ دستگاه روشن و دستگاه در حال تولید آب تصفیه شده باشد .

اسمز معکوس می تواند املاح آب را 90 تا 98 درصد کاهش دهد. حذف باکتری ها و ویروس ها و دیگر میکروبها با اسمز معکوس تقریبا صد در صد است، اما بعلت عدم آب بندی کامل سیستم اسمزمعکوس مقدار کمی از این ناخالصی ها ممکن است از غشاء عبور کرده و در آب تصفیه شده دیده می شوند.

Output systems, reverse osmosis water to remove impurities from water that is separated by a membrane, and embedded in condensed water And full of impurities via wastewater into the sewer. If the waste water outlet is closed for any reason, completely Cape membrane in a short time and must be replaced. Since reverse osmosis membrane of the relatively high price, considering the waste outlet to increase membrane life will be affordable.
The reverse osmosis system, domestic wastewater at an output current limiting is built. This makes the maximum output current limiting waste, 420 ml per minute. The output of the sewage will flow only when the pump is turned on and the water is being produced.
Reverse Osmosis mineral water can reduce 90 to 98 percent.
Remove bacteria and other germs and viruses by reverse osmosis is almost one hundred percent, But due to lack of complete sealing reverse osmosis system may be a small amount of impurities And the filtrate passes through the membrane can be seen

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Water Safe, Pure Water, water condensed water, reverse osmosis, prevent kidney disease, the kidneys remove excess material solution, wastewater disposal, domestic reverse osmosis systems, disposal of impurities, reverse osmosis systems, reverse osmosis systems, shortening the life of the membrane, membrane, membrane pump