اشعه ماوراء بنفش چیست

سيستم uv

اشعه فرابنفش انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامرئی است و در طیف الکترومغناطیسی، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد. وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگی پوست بدن می‌شود.

وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگی پوست بدن می‌شود. این اشعه طول موجی بین 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر را دارد.

گستره اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش بین طول موجهای 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. اشعه فرابنفش را به سه منطقه تقسیم می‌کنند:

ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A: این اشعه بین طول موجهای 0.39 و 0.315 میکرومتر قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب ، قوس الکتریکی زغال و چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است.

ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B: این اشعه بین طول موجهای 0.315 و 0.28 میکرومتر است. این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسهای الکتریکی با الکترودهای فلزی وجود دارد، تاثیر آنها در پوست شدید است.

ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C:

این اشعه شامل طول موجهای کوتاهتر از 0.28 میکرومتر است و فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد.

جذب اشعه فرابنفش

از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور می‌کند. در صنعت شیشه‌هایی با ترکیبات مخصوص می‌سازند که طول موج 0.26 یعنی ماورا بنفش B و A و قسمتی از C را نیز عبور دهد.

شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شیشه است و فقط طول موجهای کوتاهتر از 0.18 میکرومتر در آن جذب می‌شود. به همین سبب حبابهای چراغهای مولد اشعه فرابنفش را از کوارتز تهیه می‌کنند.

آب خالص برای اشعه فرابنفش، شفاف‌ترین مایعات است و طبقات نازک آن امواج بلندتر از 0.2 میکرومتر را از خود عبور می‌دهند.

گازها معمولا برای اشعه فرابنفش، شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 0.18 میکرومتر از لایه‌های نازک هوا بخوبی عبور می‌کنند.

Short wavelength ultraviolet rays and high energy electromagnetic energy that is invisible to human eyes and in the electromagnetic spectrum between X-rays and visible light is. However, the sun’s rays cause sunburn, skin and body.
However, the sun’s rays cause sunburn, skin and body. Between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers wavelength of the radiation is.
UV range
UV wavelengths between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers is. Ultraviolet rays are divided into three areas:
Long wavelength ultraviolet or UV A: The radiation wavelengths between 0.39 and 0.315 micrometer is. The rays of the sun, arc coal and electric lights is most common.
Intermediate wavelength UV or ultraviolet B: The ray wavelengths between 0.315 and 0.28 micrometers is. The radiation from mercury vapor lamps with metal electrodes and electric arcs, there is a severe impact on the skin.
Short wavelength ultraviolet or UV C:
The beam consists of shorter wavelengths of 0.28 mm Hg, there is only the arc.
UV absorption
A typical ultraviolet radiation passes through the glass only. In the glass industry with special ingredients that make the ultraviolet wavelength of 0.26 A and B and C are part of the password.
Kawar thesis is much more transparent than glass and only 0.18 mm shorter wavelengths is absorbed in it. Thus bubble generating UV lamps are produced from quartz.
Pure water to ultraviolet rays, the liquid is clear and thin layers of waves taller than 0.2 micrometers to pass through them.
Gases, usually ultraviolet light, transparent, and wavelengths longer than 0.18 micrometer layers of thin air passes well.

Pyvrykam filtration, water filtration system, Saif, Vienna Aqua Water Purifier water purification soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek