آب سالم و پاکیزه

Pure Water

آب آشامیدنی ، علاوه بر سالم بودن لازم است پاکیزه نیز باشد. زیرا آب سالم و کدر یا بامزه نامطلوب و داشتن رنگ، ممکن است مورد اعتراض مصرف کننده قرار گرفته و مصرف کننده به طرف آب به ظاهر پاکیزه ای گرایش پیدا کند که از نظر کیفیت شیمیایی و میکروبی ، نامطلوب باشد . آب سالم آبی است که حتی در درازمدت مصرف آن خطری برای مصرف کننده ایجاد نکند. توصیه می‌شود آب آشامیدنی نه تنها کاملا سالم باشد بلکه باید ” پاکیزه” یعنی مورد پسند مصرف کننده هم باشد . چنین آبی را می‌ توان ” پذیرفتنی” یا ” نوشیدنی” تلقی نمود . آب آشامیدنی از طریق تعیین کیفیت فیزیکی وشیمیایی و میکروب شناختی ارزیابی و انتخاب می‌ گردد.
ویژگی‌ های آب سالم
1 ـ عاری از عوامل زنده بیماری‌ زا باشد

2 ـ عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد

3 ـ بدون رنگ و بو ، و طعم مطبوع داشته باشد

4 ـ قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد
آبی که یک یا دو مورد از ویژگی‌های فوق را نداشته باشد (بویژه مورد یک و دو) آن را آلوده و برای شرب غیر قابل مصرف می‌ دانند.
آلودگی آب
آب خالص مطابق ساختمان شیمیایی آن به هیچ وجه در طبیعت وجود ندارد ، لیکن انواع ناخالصی‌ها به صورت حل شده ، معلق یا بینا بینی با خود دارد . که در بخش ناخالصی‌های آب آمده است . جنبه وخیم تر ، آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های انسانی است مانند شهر نشینی و صنعتی شدن .
تعریف آب آلوده
آبی که دارای عوامل بیماری‌ زای عفونی یا انگلی ، مواد شیمیایی سمی ، ضایعات و فاضلاب خانگی و صنعتی باشد را آب آلوده گویند . آلودگی آب از فعالیت‌های انسانی ، نشات می‌ گیرد .

منابع آلاینده آب عبارتند از :

الف) گند آب که عوامل زنده بیماری‌ زا و مواد آلی تجزیه پذیر را در بردارد .
ب) مواد زائد تجاری و صنعتی در بر دارنده عوامل سمی از نمک‌های فلزی یا مواد شیمیایی پیچیده مصنوعی .
ج) آلاینده های کشاورزی نظیر کودها و آفت کش‌ها .
د) آلاینده های فیزیکی مانند گرما (آلودگی حرارتی) و مواد پرتو زا.
آلودگی را می‌ توان به عنوان یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سلامت ، بقاء و فعالیت‌های انسان یا سایر موجودات زنده می‌شود . آلودگی از نظر پایداری نیز قابل بررسی و مطالعه است . لذا از این دیدگاه دو نوع آلودگی وجود دارد . آلودگی قابل انحطاط و آلودگی غیر قابل انحطاط .
آلوده کننده قابل انحطاط را می‌ توان تجزیه کرد، از بین برد و یا برای برخی فعالیت‌ها مصرف نمود . از این طریق حد قابل پذیرش آلودگی را می‌توان طی مراحل طبیعی یا با روش‌های مهندسی (سیستم‌های تصفیه) نقصان داد . البته در صورتی که سیستم تحت تاثیر شوک ناشی از آلاینده ، شکست نخورده باشد یا به عبارتی آلودگی لبریز نگردد . این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌ شوند قابل انحطاط تند و کند ، آلوده کننده های قابل انحطاط تند ، نظیر فاضلاب انسانی و زائدات حیوانی و کشاورزی، معمولا خیلی سریع قابل تجزیه اند .
آلوده کننده های قابل انحطاط کند ، مانند د.د.ت و بعضی از مواد رادیواکتیو به کندی تجزیه می‌ شوند به هرحال اجزای آن‌ها یا کاملا تجزیه شده و یا به حدّ غیرقابل ضرر کاهش می‌یابند. آلوده کننده های غیرقابل انحطاط از راه های طبیعی تجزیه نمی‌شوند . نمونه چنین آلوده کننده هایی عبارتند از جیوه ، سرب ، ترکیبات آلی ‌هالوژنه ها ، دیوکسین‌ها و بعضی از پلاستیک‌ها.

Drinking water, in addition to being healthy should also be clean. Because of poor water and cloudy or funny and the colors may be appealed to the consumer, and consumer trends clean water apparently found that the chemical and microbiological quality, is undesirable. Safe water is water that even in the long-term it does not create a risk to the consumer. It is recommended that drinking water is not only healthy but also to “clean”, ie it is consumer friendly. Such water can be “acceptable” or “drink” was considered. Physical, chemical and microbiological quality of drinking water by measuring and evaluating selected.
Water features
1 disease-free survival of 2 free of harmful chemicals 3 colorless and odorless, and have a taste 4 is available for home use
Water that one or two of the above features are not (especially in the case of one and two), it is considered contaminated and water consumption.
Water pollution
Pure water according to its chemical structure does not exist in nature, these types of impurities are dissolved, suspended or seeing his nose. The impurities in the water. Of deterioration, water pollution caused by human activities such as urbanization and industrialization.
The definition of contaminated water
Blue with infectious or parasitic pathogens, toxic chemicals, sewage and industrial waste water is polluted say. Water pollution from human activities, arises. Water pollution sources include:
A) water disinfection living pathogenic agents and biodegradable organic matter in practice.
B) Commercial and industrial waste includes toxic elements of metal salts or complex synthetic chemicals.
C) agricultural pollutants such as fertilizers and pesticides.
D) physical contaminants such as heat (thermal pollution) and radioactive materials.
Pollution can be an undesirable change in the physical, chemical and biological water recounted that compromise the health of humans or other living organisms to survive and activities. Contamination of stability is also investigated. So from this perspective, there are two types of pollution. Degraded and non-degraded pollution pollution.
It can be decomposed pollutant degraded, destroyed or consumed for some activity. The acceptable level of contamination of the process can be natural or engineering methods (filtration systems) will decline. However, if the system is affected by the shock of pollutants undefeated, or have the infection does not overflow. This category can be divided into two groups of fast and slow decline, the decline harsh pollutants, such as animal and human sewage and agricultural waste, are usually rapidly degradable.
The decline is significant pollutants, such as DDT and some radioactive elements, however, they are slowly decomposed or completely degraded or non-loss level reduced. Non-polluting natural degeneration of the analysis are not. Examples of such pollutants such as mercury, lead, and halogenated organic compounds, dioxins and some plastics.

Puricom filtration, water filtration system, Saif, Vienna Aqua Water Purifier water purification soft water, water purification water tek, Aqua water lines, water treatment system Aqua Life, the price of water purification soft water, water purification water tek price the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, representatives Aqua Flo water treatment, water purification units representing soft water, water purification units representing water tek, representing Aqua water Purifier