اثرات سرطانی زائی نیترات

دستگاه آب شيرين كن اسمز معكوس watersafe

احتمال این که نیترات معدنی ویا آلی به عنوان یک عامل سرطانی زاعمل نمایند بستگی به احیای نیترات به نیترت و واکنش های بعدی نیترت با سایر مولکول ها به خصوص آمین های نوع دوم آمیدها وکاربا مات ها دارد که منجر به تشکیل ترکیبات nitroso-Nمی گردد.

مطالعات انجام شده در کلمبیا نشان داده که رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده وغلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشت شده از چاه ها وجود دارد.

اما بررسی های اپید میولوژیکی در دیگر نقاط دنیا رابطه مطمئنی رادر این زمینه نشان نداده است در کشور آلمان تحقیقاتی برروی جمعیت در معرض نیترات بالا در آب آشامیدنی انجام گرفت که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات وافزایش تومورهای سرطان مغز به دست نیامد. مطا لعات دیگر در دانشگاه نبراسکان نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات آب وافزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان دوبرابر گردیده است.

این طور به نظر می رسد که تشکیل تر کیبات N-nitroso بستگی به احیای نیترات به نیتریت حضور پیش –سازهای لازم با غلظت کافی عدم حضور تر کیباتی که مانع از سنتز ترکیبات N-nitrosoمی شوند (مانند ویتامین های Eو C)ودر نهایت وجود منبع خارجی از نیتروزآمین ها دارد.

با توجه به این که تعداد متغیرها دراین مطا لعات زیاد بوده است رابطه منطقی بین افزایش داده های موجود برای اظهار نظر قطعی کافی نیستند. اما ثابت شده است که ترکیبات N-nitroso در حیوانات آزمایشگا هی سرطان زا می باشند.

استاندارد نیترات در آب آشامیدنی :

با توجه به مطا لعات به عمل آمده توسط سازمان حداکثر مجاز 50 میلیگرم درلیتر (برحسب نیترات)را اعلام نموده است.استاندارد ملی ایران نیز برای نیترات همین مقدار می باشد سازمان حفا ظت محیط زیست ایا لات متحده حداکثر مجاز نیترات را10 میلی گرم در لیتر (برحسب نیتروژن ) قرار داده که معادل با 82/44میلی گرم در لیتر برحسب نیترات است.

This is.
Studies conducted in Colombia have shown a significant relationship between the incidence of gastric cancer and the concentration of nitrate in drinking water is taken from wells.
Studies at the University Nbraskan showed a significant relationship between water nitrate concentrations increased prevalence of a type of cancer is twice that amount.
It seems that the formation of the compounds N-nitroso depends on the recovery of nitrate to nitrite in the -Saz·hay to a concentration sufficient absence of the compounds that inhibit the synthesis of compounds, N-nitroso (like vitamins E and C) and finally there external source of nitrosamine are.
Due to the large number of variables in these studies was the logical relationship between the available data are insufficient for a definitive statement. But it has been demonstrated that N-nitroso compounds are carcinogenic in animal laboratories hey.

Standard for nitrate in drinking water:
(as nitrogen) with that of the 82/44 mg nitrate per liter.

Hayzhnyk water treatment, water purification Safe water, water purification, water purification Aqua Pure Water Star, Taiwan Water Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Life, Gold Aqua Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification soft water price the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification equipment prices soft water, water purification units priced water tek, representing water purifier water tek