کاربرد ازن ژانراتور در مرغداریها

دستگاه اوزون زنی در مرغداریها

بخش اول : استفاده از سیستم ازن ژنراتور جهت استریل و ضدعفونی کردن آب مرغداری است که این روش جز تکنولوژیهای دنیا برای بهبود آب مصرفی این صنایع است در این روش استریل و ضدعفونی کردن آب مرغداری هیچ ماده شیمیایی در آب باقی نمی ماند.و باعث بروز حالت ژلاتینی شدن واکسن در آب خوراکی جوجه ها و مرغ ها نمی شود همچنین مکانیسم اثر داروها از جمله آنتی بیوتیک و الکترولیت ها را کاهش نداده است و باعث جذب بهتر مواد مکمل به طیور میگردد.

بخش دوم : استفاده از ازن جهت استریل کردن سالن های تولید و حذف بو ی اشیاز متصاعد شدن گاز آمونیاک در سالن ها می باشد وجود گاز آمونیاک در سالن های مرغداری علاوه بر سوزش چشم باعث بروز برخی بیماریهای تنفسی در طیور نیز میگردد استفاده از ازن در سالن ها ی تولید نیمچه های گوشتی عملا باعث بالا رفتن ضریب تبدیل علوفه به گوشت و جلوگیری از هدر رفت برخی هزینه های جاری در مزرعه میگردد به دلیل خاصیت اکسید کنندگی بالای ازن گازهای حاصل از سوخت و آمونیاک از بین رفته و نیاز به گردش هوای سالن کمتر می شود فعالیت فن، به طور جدی کاهش می یابد ودر نتیجه دمای سالن ها زمان بیشتری یکنواخت باقی می ماند و هزینه سووخت جهت جبران دمای اتلاف شده کاهش می یابد.

منبع : www.ozoneab.com

The first part: the use of ozone generators for water sterili

zation and disinfection of the poultry house that the only way

Technology industries in the world to improve water use sterile technique and sterilized water

No poultry leaves no chemical in water Mand.v cause gelatinization the vaccine in drinking water

Chickens and hens can not be the mechanism of action of drugs such as antibiotics and electrolytes did not decrease

And attract the best supplements to poultry.

Part II: the use of ozone to sterilize the production hall evaporate ammonia gas and odor removal

In the hall there is an ammonia gas can cause eye irritation poultry in addition to some

Respiratory diseases in poultry is the use of ozone in the hall of broiler production actually increase

Browse feed to meat conversion ratio and prevent loss of current expenditure in the field is to

Due to the effects of ozone oxidation of fuel gases and ammonia is lost and the need for air circulation

Hall is less of a fan, seriously reduced and therefore a longer played at venues

Remains and the cost of wasted fuel temperature is reduced to compensate.

Industrial and semi-industrial water purifier, fat-consuming devices, standard chlorination pump water chlorination, chlorine-woman machine water, water chlorination system, chlorination of water, pumps, chlorination, chlorine woman, female pool chlorine, chlorine linear wife, Claire female pill, female chlorine gas, chlorine water, chlorine water, chlorine tanks, liquid chlorinator, chlorination