انشعاب فاضلاب در تهران با تسهیلات ویژه

تصفیه آب صنعتی

به گزارش روابط عمومی آبفای استان تهران ،حبیب اله براتی با بیان این مطلب، گفت : تاکنون افزون بر سی هزار انشعاب فلضلاب در شهر تهران نصب شده است که با در نظر گرفتن سه واحد مسکونی به ازای هر اشتراک ،تنها 150 هزار واحد مسکونی از انشعاب فا ضلاب در مدت  هفت ماهه سال جاری بهرمند شده است. وی ادامه داد:معافیت کامل از پرداخت هزینه نصب انشعاب،تقسیط کل حق انشعاب طی توافق با متقاضی تا24 قسط ، انجام تمامی مراحل اداری و مربوط به اخذ مجوز حفاری شهرداری در زمان نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب و دریافت هزینه های مجوز حفاری شهرداری مطابق با تعرفه های سال 1387 از تسهیلات در نظر گرفته شده برای پیش فروش انشعاب فا ضلاب است.

مدیر عامل آبفای شهر تهران یاد آور شد : همزمان با اعلام اتمام نصب انشعاب ، مشترکان باید به نواحی آب و فاضلاب مناطق زیر پوشش مراجعه کنند و با انعقاد قرارداد برای خرید و پرداخت هزینه های مربوط اقدام کنند . وی همچنین گفت:تسهیلات واگذاری انشعاب زماندار است و از همه شهروندان برای اقدام به منظور اخذ انشعاب فا ضلاب دعوت می شود. مدیر عامل آبفای شهر تهران در پایان افزود: در گام اول 37 هزارو هفتصد رشته انشعاب در مناطق 1،3 و بخشی از منطقه 4 شهرداری پیش فروش می شوند .  لازم به یادآوری است ، این اقدام درراستای ایحاد بسترمناسب برای حفاظت از منابع زیرزمینی موجود و ارتقای بهداشت عمومی ازسوی شرکت آب و فاضلاب به مرحله اجرای درآمده استمعاون رئیس نیرو در امور آب و آبفا عنوان کرد: استفاده بهینه و ارتقای و بهره وری در تمام حوزه ها و تفکیک آب شرب و بهداشت از وسایل ضروری و حائز اهمیت در حوزه است.وی با اشاره به اینکه توزیع صحیح آب و الگوی کشت از دیگرموارد اصلاح در حوزه آب است گفت: بهره کیری از آب های غیر نتعارف به خصوص در حوزه دریای خزر و خلیج فارس نیز از مواردی است که باید به آن توجه کرد.عطار زاده تفکیک آب های شیرین از آب های شور را از دیگر موارد مهم در حوزه آب مطرح کرد و افزود: بحث باز چرخانی آب نیز در این حوزه حائز اهمیت است

The Public Relations Department of Tehran Province Water and Wastewater, Habibollah Barati said this, he said, has more than thirty thousand branches in Tehran Flzlab is fitted with three residential units per share, only 150 thousand residential units Azanshab F Zlab during seven months of this year is enjoy. He added that the exemption of the payment of the cost of installing a split, split application of the subscription in agreement with the applicant up to 24 installments, doing all the administrative procedures related to the licensing of drilling municipality during installation branches by WWC and receive license fees drilling City in accordance with the tariff of 1387, pre-sales facilities intended for wastewater split.
Managing Director of Tehran Water and Wastewater reminded: coincide with the completion of the installation of branches, customers should refer to the areas of water and wastewater areas covered by the contract for purchase and pay for their actions. He also said the transfer facility is split timed and all citizens are invited to take action in order to obtain Zlab split Fa. Managing Director of Tehran Water and Wastewater at the end of said first step Hzarvhftsd 37 branches in the 1.3 series and a part of the sale are 4 municipalities. Moreover, this line of action to protect groundwater resources Bstrmnasb creating and promoting public health, water and sanitation firm hand carried Astmavn chief said on Water: Proper use and improve productivity in all spheresand the Persian Gulf is one of the issues that need to pay attention to separate fresh water from salt water Krd.tar born from other important issues raised in the area of ​​water and said recycled water debate in this area is important

Fazlab, water and water-purification equipment, water purification equipment, water treatment Tehran soft water, sewage treatment Shhry, Fazlab, treatment of water purification soft water, water purification equipment, water purification equipment housework, soft water, soft water treatment system water, water treatment price of soft water, the price of water purification soft water, the price of home water purification soft water; water purification soft water machine prices