تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر

چرا آب استخر نیاز به تصفیه دارد؟

 • آب را عاری از باکتری ها و ویورس های بیماریزا نماید
 • از انتقال بیماری های شناگران به یکدیگر از طریق آب جلوگیری نماید
 • از رشد جلبک در آب جلوگیری نماید
 • اطمینان دهد که آب سمی و آزار دهنده نمی باشد
 • آب مزه یا بوی ناخوشایند نداشته باشد

روش های تصفیه و ضدعفونی آب استخراستفاده از کلر:

تصفیه استخر با استفاده از کلر مرسوم ترین روش می باشد، ماده فعال در این روش یون کلر می باشد.

مزایا:

 •          باقی ماندن یون فعال کلر در آب و ضدعفونی نگه داشتن استخر
 •          ارزان بودن
 •         سادگی در استفاده

معایب :

 •          برخی از میکروارگانیسم ها به وسیله یون کلر از بین نمی رود و در آب باقی می مانند
 •         ایجاد تری هالومتان  که موادی سمی و سرطانزا هستند
 •         ایجاد حساسیت های پوستی و سوزش و خارش در سطح پوست
 •         انتقال برخی بیماری های انگلی و ویروسی
 •         سوزش چشم ها
 •         آسیب رساندن به دندان
 •         متصاعد شدن بوی نامطبوع کلر از سطح استخر و جکوزی

 

Why is the pool water needs to be refined?

Water is free of pathogenic bacteria and Vyvrs
On the other swimmers through the water to prevent disease transmission
Prevent the growth of algae in water
Ensure that water is not toxic and irritating
Water has no taste or smell unpleasant
Methods of water purification and disinfection of chlorine Astkhrastfadh:

Pool filtration is the most common way of using chlorine, chloride is the active ingredient in this way.

Advantages:

          Remain active chlorine ions in the water and keep the pool disinfected
Low
The easy to use
Disadvantages:

          Some microorganisms are destroyed by chlorine ions in the water will not remain
Create trihalomethanes, which are toxic and carcinogenic substances
Causing skin sensitivity and irritation and itching of the skin
Transmission of some viral and parasitic diseases
Burning eyes
Damage to teeth
Unpleasant odor of chlorine evaporate from the surface of the pool and jacuzzi

Tayvany, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Joker Qlyayy, Baktry, water without harming the Klr, transmission Shnagran, Dndan, Nakhvshaynd, smell unpleasant odor Klr, Astkhr, water disinfection, water purification Astkhr, Astkhr, toxins and Srtanza, Mykrvarganysm, Halvmtan