دوزینگ پمپ و موارد کاربرد آن

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط فرآیند قابل تغییر می باشد.

این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند.

دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسیار بالا می باشد چرا که می بایست در هر کورس دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند.

 کاربرد ها:

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

تزریق کلر مایع جهت تصفیه آب آشامیدنی و ضدعفونی آب استخر و جکوزی

در سیستم های تصفیه آب ورودی به بویلرها و دیگ های بخار و تزریق مواد جهت تنظیم PH و جلوگیری در برابر خوردگی

 هیپوکلریت سدیم (Naocl) آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات معرفی در صنعت آب و درون خطوط لوله ، گندزدایی آب

آلومینیوم سولفات (Aluminium Sulfate) ، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد

آنتی اسکالانت (Antiscalant) ، جهت جلوگیری از رسوب در سیستم های RO

اسیدها و مواد قلیایی برای کنترل  PH

پرمنگنات پتاسیم برای از بین بردن منگنز و آهن

پلی فسفات جهت گرفتن سختی  آب

شیر آهک جهت کنترل PH

بیوسولفات سدیم برای از بین بردن اکسیژن محلول در آب

جوش شیرین یا سودسوز آور، کاستیک (هیدروکسید سدیم Castic or NAOH) جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم ‌PH

Dosing pumps are positive displacement type pumps that are able to provide the exact amount of chemicals injected. Discharge of the pump manually or automatically, depending on process conditions can be adjusted.

These pumps are capable of a wide range of chemicals, acids, corrosive liquids or viscous fluids Aslary the pump.

Accuracy of stroke reciprocating pumps is very high because it must pump the fluid in the course of the correct dosage.

  Application:

Water and Wastewater Treatment Systems

Injection of liquid chlorine for drinking water purification and disinfection of water in swimming pool and jacuzzi

The input to the boiler and steam boiler systems, water treatment and injection to adjust PH and prevent corrosion

  Sodium hypochlorite (Naocl) Vaytks bleach or equipment are introduced to the industry and the pipelines, water disinfection

Aluminum sulfate (Aluminium Sulfate), aluminum chloride hydroxide sulfate for coagulation

Anti Askalant (Antiscalant), to prevent fouling in RO systems

Acids and alkalis for PH

Potassium permanganate to remove manganese and iron

Polyphosphate to the water hardness

Milk of lime to control PH

Byvsvlfat sodium to eliminate dissolved oxygen in water

Svdsvz soda or caustic, caustic (sodium hydroxide Castic or NAOH) to remove cyanide and metal materials dissolved in water and adjusting the PH

Msvmy, water purification system water purification water purification system Blvmr, second batch of aluminum boilers and boiler Bkhar, Askalant, Svlfat, antibody injection to adjust the PH, chlorine May, Dosing Injection Dosing Application Pmp, Klrayd, Pmp, aluminum sulfate hydroxide , hypochlorite and potassium permanganate Sdym,