خطرات جدی فلزات سنگین در آب آشامیدنی

فلزات سنگین در آب آشامیدنی

یکی از مسائل مهم جوامع بشری، آلودگی آب‌های آشامیدنی است. برای تصفیه آب آشامیدنی می‌توان از فناوری‌های مختلفی کمک گرفت که در بین آن‌ها، فناوری نانو از شیوه‌های نوین رفع آلودگی آب به شمار می‌رود.

در روش تصفیه آب آشامیدنی از آرسنیک با استفاده از فناوری نانو کاویتاسیون و آلومینای اکتیو ، با استفاده از طراحی مکانیکی کانال‌های موجود در راکتور، سرعت مایع در داخل کانال‌ها به چندین ماخ (سرعت صوت) رسیده و پس از کاهش فشار ناگهانی در سیال ریز حباب‌هایی در حد نانومتر بوجود می‌آید. پس از تجمع حباب‌ها در یک محفظه همگی منفجر خواهند شد. با انفجار هر حباب حجم زیادی از انرژی آزاد شده و امکان انجام بسیاری از واکنش‌های شیمیایی در دمای معمولی با راندمان بالا وجود دارد. این فناوری می‌تواند میزان جذب را در جاذب‌های مورد استفاده افزایش داده و موجب کاهش دو تا سه برابری هزینه عملیاتی واحد تصفیه شود.

در دنیا روش‌های مختلفی برای حذف فلزات سنگین از آب وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند؛ ضمن آنکه ماهیت مواد دیگر موجود در آب برای انتخاب بهترین روش مهم است. روش اسمز معکوس، رزین‌های تبادل یونی، جاذب آلومینای روش تعلیقی به صورت صنعتی مورد استفاده صنایع مختلف قرار گرفته است. برخی از آن‌ها همچون تصفیه آب با روش اسمز معکوس در عین کارآمدی، بسیار حساس به کیفیت آب و پرهزینه هستند. برخی دیگر مانند روش رزین تبادل یونی نیز به دلیل وجود عناصر و یون‌های دیگر همچون سولفات، برای بسیاری از مناطق کشور (بدلیل غلظت یون سولفات) نامناسب هستند.

One of the most important human issues, contamination of drinking water. Drinking water can help to treat a variety of technologies, among them, a new method of decontaminating water is nanotechnology.
The Nano meter  occurs. After gathering all the bubbles in a container will explode. The bubble burst and release large amounts of energy and can do many of the chemical reactions at room temperature with high efficiency there. This technology can be used to enhance the absorption of gravity and reduce operational costs two to three times the filtration unit.
In the world there are many ways to remove heavy metals from water that each have their own advantages and disadvantages, while the nature of the material in the water, it is important to choose the best method. Reverse osmosis, ion exchange resins, alumina adsorbents industrial methods used in various industries has been suspended. Some are like water with reverse osmosis, while effective, are very sensitive to water quality and expensive. Others, such as ion exchange resin in the presence of other ions such as sulfate and, for many regions of the country (due to the concentration of sulfate ions) are inappropriate.

Water and Wastewater Zabul, Pyvrytk Water Purifier, Water Purifier Puricom disinfect water, home water purifier price in Tehran, Karaj home water treatment system, water treatment system, Karaj, water disinfection, disinfection of pool water, pool water disinfection with ozone disinfection water, uv, water disinfected with chlorine, chlorine pump wife, Claire wife, Claire automatic woman, women, pool chlorine, chlorinated liquid