روشهای شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه صنعتی

در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی و در نتیجه واکنشهای شیمیایی مواد صورت می گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد. از این رو تا حدامکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است. روشهای ترسیب شیمیایی (انعقاد و لخته سازی) و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب محسوب می گردند . در فرایند IFAS از تلفیق رشد چسبیده و معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سیستمهای IFAS مزایای گسترده تری را نسبت به فرایندهای متداول لجن فعال (سیستم های دارای رشد معلق ) دارا هستند. این سیستم ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی انعطاف پذیری و قدرت تصفیه بیشتری را دارا می باشند. مزایای ذکر شده در فوق با تعبیه مدیاهای مناسب در درون حوضچه هوادهی لجن فعال حاصل می گردد. ( با قرار گرفتن مدیا در داخل حوضچه هوادهی لجن فعال، زیست توده بیشتری تشکیل می گردد). (بدون آنکه سبب افزایش بارگذاری جامدات به حوضچه ته نشینی بگردد). در این حالت بدون نیاز به افزایش بخش سازه ای و تنها با افزایش مدیا و تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاری آلی و هیدرولیکی به واحدهای لجن فعال افزایش می یابد. در واقع در این سیستمها زیست توده متصل به مدیا مسب افزایش راندمان عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی با افزایش زیست توده مقاومت فرایند در برابر شوکهای بارگذاری آلی و هیدرولیکی افزایش می یابد .

منبع : www.osmahab.com

In the process of separation or convert chemical pollutants, chemicals and thus help adding chemical reactions take place. The complexity of these processes is far more than physical methods. This complexity is due to the relative difficulty of the operation of the chemical. Hence where possible we will try to lower the chemical methods used in the treatment system. In addition, the cost of buying and storing chemicals needed in some cases a major obstacle to the application of chemical processes. Chemical precipitation methods (coagulation, flocculation) and disinfection with chlorine and its compounds are considered the most important chemical used in wastewater treatment. IFAS process of integration and suspended growth biological adhesive can be used simultaneously. IFAS systems broader benefits than the conventional activated sludge process (suspended growth systems) possess. These systems are in addition to the high resistance to organic and hydraulic shock loading flexibility and power to have more treatment. The advantages mentioned above with the appropriate media embedded within the activated sludge aeration basins experience. (With the media in the pond aeration activated sludge, biomass formation is greater). (Without increasing the load of solids settling basin down). In this case, without the need to increase the structure and the increase of organic loading and hydraulic media and the amount of aeration activated sludge units increases. In fact, these systems are connected to the Media biomass is the cause of increasing the efficiency of the wastewater treatment plant. On the other hand increase the resistance against shock loading of organic biomass and hydro increases.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters, domestic and industrial water treatment system, water storage tank for wastewater treatment, domestic wastewater treatment, municipal wastewater treatment, industrial wastewater treatment, wastewater treatment is the treatment of sewage, wastewater treatment, wastewater treatment sbr , hospital waste water treatment, food industry waste water treatment, urban sewage treatment, waste water treatment Yazd, wastewater treatment, urban sewage treatment, urban sewage treatment, sewage treatment process