پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت

پکیج تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن میباشد. این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. همچنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود .

۱- لجن دفعی این روش بسیار کمتر از لجن دفعی روش لجن فعال است

۲- لجن دفعی کاملا تثبیت شده بوده و نیاز به هضم ندارد.

۳- این سیستم نسبت به تغییرات کیفیت فاضلاب و همچنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است.

۴- توصیه می گردد که برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی از این روش استفاده گردد.

۵- چنانچه فاضلاب حاوی مواد سمی و شیمیایی با مقادیر بالا نباشد، این روش بطور موثری قابلیت کاربرد را برای تصفیه فاضلاب دارد.

۶- استفاده از این روش برای ظرفیتهای ۳۰۰-۱۰ مترمکعب در روز بصورت پکیج فلزی و برای ظرفیتهای بالاتر بصورت بتنی پیشنهادمی گردد.

۷- همانند روش لجن فعال به تجهیزات هوادهی نیاز دارد.

Extended aeration activated sludge method

In this process, activated sludge treatment process in accordance with the difference that in order to reduce the volume of sludge and its complications have been improvements in treatment. These reforms include hydraulic retention time and sludge age is increasing. These changes have led to significantly reduce the amount of waste sludge. As well as system stability and resistance to increased volatility qualitative and quantitative inputs. Flexibility and stability of this system has caused in our country today this method is widely used for the treatment of sewage and industrial hygiene.

1. This method is much less waste sludge waste activated sludge is sludge

2. The waste sludge is firmly established and need not digest.

3. The quality of sewage systems, as well as to changes in the volume of daily incoming waste water resistant.

4. recommended that this method be used for wastewater treatment plant health.

5. If the waste does not contain toxic in high doses, it is effectively applied for wastewater treatment.

6. The use of this approach for capacities from 300 to 10 cubic meters per day as metal packages for higher capacities in concrete is recommended.

7. As activated sludge aeration equipment needs.