کاربرد ممبران در شیرین سازی(نمک زدایی)

ممبران csm خانگی

یکی از کاربردهای مهم ممبرا ن ها در بخش تصفیه آب ، شیرین سازی آبهای شور می باشد . به طور میانگین ، آب دریا تقریبا حاوی 35000(mg/l ) نمک می باشد . برای مصرف یک آب استاندارد، میزان نمک آن باید کمتر از  mg/l 250 باشد . برای تهیه یک آب استاندارد از آب حاوی mg/l 35000 نمک ، نیاز به ممبرانی با خاصیت دفع نمک تا 3/99٪  می باشد تا با یک بار عبور آب ، آنرا به میزان استاندارد، نمک زدایی نماید.در حال حاضر تکنولوژیهای مختلفی برای شیرین سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد . در این میان ، متداولترین این تکنولوژیها عبارتند از Multi-Effect Distillation ، Multi–Stage flash و اسمزمعکوس ، در هر دو تکنیک MSF و MED انتقال حرارت بین بخار و آب شور صورت می گیرد در حالی که RO تکنیکی است بر پایه ممبران که تفاوت عمده آن با دو روش قبلی در حذف مرحله تبخیر می باشد.

One of the important applications Mmbra in the water, desalination of water is salty. On average, sea water contains roughly (35000 (mg / l) salt. To use a standard water, the salt should be less than mg / l 250 is. To produce a standard water containing water mg / l 35000 salt the need for membranes with salt rejection properties to 3/99% is to water once, the standard rate, is desalination.
Currently, different technologies are used for water desalination. The most common of these technologies include Multi-Effect Distillation, Multi-Stage flash and RO, Msf in both technique and MED heat transfer between the steam and brine will be the RO membrane-based technique that compares the previous two stages of evaporation is removed.

Reverse osmosis, water purification west point, home water treatment system of membrane, membrane press, membrane filter press, Valjhad Altvhyd membrane, membrane desalination, membrane S, membrane assembly, Apny membrane, membrane Beaver Aktvr, Altvhyd pulpit, pulpit Aldayh , pulpit Alamut, membrane press adhesives, kitchen cabinets membrane, Psvdvmmbran colitis.