کاربرد ازن در گندزدایی آب و فاضلاب

فیلتر دستگاه تصفیه آب

آمار و اطلاعات موجود نشان می دهند که ازن در غیر فعال کردن ویروسها و از بین بردن باکتری ها موثر است ، همچنین بنظر می رسد که ازن در اکسایش کرومافورها موثراست و در نتیجه سبب کاهش رنگ می شود . در بسیاری از موارد، ازن زنی پتانسیل تشکیل تری هالتومتان ها را کاهش میدهد . معمولا زدایش کامل فنل و فرآورده های آروماتیکی حاصل از تجزیه فنل هنگامی اتفاق می افتد که 6-4 مول ازن به ازای هرمول فنل مصرف شود.در چنین شرایطی تقریبا 1/3کربن آلی اولیه باقی می ماند و 80-70 درصد مقدار cod زدوده می شود وغلظت فرآورده های حاصل از تجزیه غیر آروماتیکی کمتر از mg/i5/0است. ازن با مواد آلی ترکیب می شود و موادی را بنام ازونید درشرایط خاص تولید می کند که اثرات آنها تاکنون شناخته نشده است.هرمقدارازبرومین که درآب وجود داشته باشد تحت تاثیرازن به برومات تبدیل میشود که دردرازمدت میتواند ازلحاظ بهداشتی خطرناک باشد.ازازن همچنین میتوان برای کاهش اکسیژن مورد نیازوغلظت مواد سمی موجود درفاضلاب هایی که حاوی آمونیاک است استفاده کرد . دراین فرایند آمونیاک به نیترات تبدیل میشود. اکسایش مواد آلی شامل دو روش اکسایش مستقیم با گازازن و تولید رادیکالهای آزاد حد واسط از قبیل رادیکالهای هیدروکسیل است. روش تولید رادیکال هیدروکسیل نسبت به اکسایش مستقیم توسط ازن ترجیح داده میشود. اکسایش با استفاده از رادیکالهای هیدروکسیل اغلب می تواند کل مدت یا دوره گندزدایی را از طریق افزایش سرعت واکنش، کوتاه کند ودر نتیجه طیف گندزدایی آلاینده ها را گسترش دهد.ازن خود به خود به اکسیژن تجزیه شده و رادیکالهای هیدروکسیل را به عنوان مواد حد واسط تشکیل می دهد. ازن در آب تحت شرایط قلیایی، در تماس با پرتو فرابنفش یا پرواکسیدهیدروژن به رادیکال های هیدروکسیل تجزیه میشوند. از این شرایط می توان در طراحی جهت دستیابی به افزایش سرعت تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل استفاده کرد.

Statistics available show that ozone to deactivate viruses and kill bacteria, it also appears that ozone oxidation Krvmafvrha effective and thus reduce the color. In many cases, the potential formation of ozone disinfection to reduce Haltvmtan more. Usually the complete removal of phenol and aromatic products from the decomposition of phenol occurs when 6.4 moles of ozone per Hrmvl phenol used. Under these conditions, approximately 1.3% of cod 80-70 remain the primary organic carbon is removed from the decomposition of non-aromatic concentration of products less than mg / i5 / 0 is. Ozone with organic compounds and substances called Azvnyd specific conditions of production that their effects are not known. Hrmqdarazbrvmyn that there is water in bromate Tasyrazn to become the long term can be dangerous in terms of health. Azazn is also possible to reduce the oxygen Nyazvghlzt toxins Drfazlab that contain ammonia used. In the process ammonia is converted to nitrate. Oxidation of organic materials, including both direct oxidation Gazazn and production of free radicals such as hydroxyl radicals is intermediate. Directly by ozone oxidation method to produce hydroxyl radical is preferred. Oxidation by hydroxyl radicals can often total duration or period of disinfection by increasing the reaction rate, shorten the disinfection range of pollutants, thus expanding their own Dhd.azn decomposes into oxygen and hydroxyl radicals as intermediate materials form. Ozone in water under alkaline conditions, in contact with ultraviolet radiation or hydroxyl radical breakdown Prvaksydhydrvzhn. Of these conditions can be designed to achieve speed up the formation of hydroxyl radicals used.

Water purification sure, a water treatment system aqua tek, domestic and industrial water purifier filter purchasing epoxy resin, epoxy resin sales, prices of epoxy resin, epoxy resin liquid, water softener resin Apvksy, home, Kerman water hardness, water hardness agriculture, water softener, water softening to the package, water softener, water softening, water softener magnetic water softener is, softening the use of epoxy resin