انواع دیگ های بخار

انواع مختلف دیگهای بخار

دیگ های بخار فایرتیوب یا لوله آتشین  ،  دیگ های بخار واترتیوب یا لوله آبی و  دیگ های بخار ترکیبی
دیگ بخار فایر تیوب یا لوله آتشین، بویلر هایی هستند که با عبور آتش و دود از درون لوله ها، آب اطراف لوله ها را به درجه حرارت مورد نظر می رساند. این نوع از بویلرها معمولا به روش های سه فاز یا چهار فاز ساخته می شوند.

بویلرهای واتر تیوب معمولا برای کار در فشارهای بالا ساخته می شوند در این نوع از دیگ های بخار، آب در درون لوله در جریان است و آتش به صورت مستقیم به لوله ها برخورد می کند. این نوع از دیگ های بخار در فشارهایی بالاتر از 100 بار هم ساخته می شوند.
دیگ های بخار ترکیبی بصورت دیگ های بخار فایر تیوب با محفظه احتراق واتر تیوب می باشند که همانند سایر انواع دیگ های بخار دارای کوره ولوله های انتقال حرارت جابجایی می باشند. در این نوع دیگ بخار به منظور افزایش سطح انتقال حرارت دربخش خروجی کوره از لوله های فین دار استفاده شده است .

  Fayrtyvb or fire tube boilers, water tube boiler and steam boilers Vatrtyvb or combination
Fire tube boiler or fire-tube, boilers are fire and smoke passing through the pipes, the water pipes to the desired temperature is reached. These types of boilers are usually three-or four-phase approach are made.

High-pressure water tube boilers usually are made for this type of steam boilers, water tube and fire directly into the pipe meets. These types of boilers are made at pressures greater than 100 times.
Combination boilers fire tube boilers with a combustion chamber water tubes are similar to other types of furnaces and boilers with heat transfer tubes are removable. This type of boiler heat transfer surfaces in order to increase the output of the furnace section of the fin tubes were used.

Standing boiler, electric boiler, industrial boiler type steam boiler, used boiler, boiler Fayrtyvb fiery pipes, boilers, Combined Fayrtyvb boilers, fire tube boilers, steam boilers Vatrtyvb, pot Bkharlvlh of blue, fin tubes, in water combustor tube