مزیت و برتری دیگ روغن داغ نسبت به دیگ بخار

بويلر صنعتی

1 – مدار یک دیگ روغن داغ میتواند در دمای بالاتر از 350 سانتی گراد ولی در فشار اتمسفر  کارکند.

2 – یکی دیگر از امتیاز های مهم در مدار گردشی  یک دیگ روغن داغ ،  سهولت تعیین و کنترل درجه حرارت دلخواه  است .

3 -مزیت دیگر و با اهمیت در مدار دیگ روغن داغ نسبت به دیگ بخار ، عدم نیاز به تجهیزات مورد نیاز برای بهینه سازی  آب دیگ بخار مانند دستگاه  سختی گیر و دی اریتور و  غیره ، است.

4- کندانس نشدن و عدم از دست دادن دما ، یکی دیگر از فاکتورهای مهم در  بهره وری و  از مزایای دیگر سیستم دیگ روغن داغ نسبت به بخار است.

5- در سیستم دیگ روغن داغ  ما بسیار کمتر ، شاهد مشکلات ناشی از خطر خوردگی و خطر خسارتهای مربوط به رسوب زدایی می باشیم (اگر دستورالعمل های فنی رعایت گردند به ندرت اتفاق می افتند ).

6- در استفاده از سیستم دیگ روغن داغ ما هزینه های پایین تری در خصوص  تعمیرات و نگهداری پرداخت خواهیم نمود.

7 – در سیستم دیگ روغن داغ ما شاهد کار کرد آرام  (بدون ایجاد سر و صدا) هستیم .

 و در نهایت یکی دیگر از مزایای مهم  استفاده از سیستم دیگ روغن داغ ، کارکرد آسان و عدم نیاز به تجهیزاتی مانند تله بخار و غیره است.

1 – orbit a pot of hot oil at temperatures above 350 ° C but can operate at atmospheric pressure.

2 – One of the important points in the orbit of a pot of hot oil, it is easy to determine and control the desired temperature.

3 -Mzyt other major pot of hot oil to the boiler circuit, no need to optimize equipment such as boiler water softener, and deaerator system, etc., are.

4. The condensation temperature is not and do not miss another important factor in productivity and other advantages of the steam system, hot oil boiler.

5. We have very little hot oil boiler system, the problems of corrosion risk and risk-related losses can be de-scaling (if they meet the technical guidelines rarely happens).

6. Use hot oil boiler system and lower our costs, we will pay for repairs and maintenance.

7 – Our hot oil boiler control system worked smoothly (without noise) are.

8 – Finally, one of the main advantages of hot oil boiler system, easy operation and no need for equipment such as steam traps and more.

Snty, boiler boiler boiler equipment performance Bkhar, Dagh, oil boiler equipment corrosion in boilers risk traps Bkhar, Bkhar, Bkhar, boilers oil boiler oil boiler system Dagh, Dagh, Bkhar, System Boilers Boilers Oil Dagh, advantage of Distinction the oil boiler condensate Dagh, not