مشخصات یک دیگ بخار خوب چیست ؟

boiler

1- ساختمان ساده و محکم

2- مواد و ساخت بر طبق استانداردهای بالا

3- طرحی که گردش دائمی آب در دیگ را تضمین کند در نتیجه توزیع گرما به طور یکنواخت در سرتاسر حجم آب انجام شود و قسمتهای مختلف سطوح گرمایی را تا حد امکان در دمای یکسان نگه دارد

4- سطح زیاد گرمایی تا حتی الامکان انتقال گرمای گازهای داغ کوره  به آب درون دیگ تضمین شود

5- کلیه قسمتهای  دیگ جهت دیگ جهت تعمیر بازرسی  و تمیزکاری به راحتی قابل دسترس باشند .

6- فضای کافی برای احتراق به طور ی که گازها قبل از اینکه به دودکش برسند کاملا بسوزند .

7- جای بزرگ برای بخار به گونه ای که  بخار آزادانه توانایی برخاستن  از سطح آب را  داشته باشد .

1. simple structure and strong
2. Materials and manufacture in accordance with high standards.
3. The constant circulation of water in the boiler guarantee scheme As a result, heat is distributed evenly throughout the volume of water used And various parts of the heat as possible to keep the same temperature
4-level high heat until hot gases from the furnace heat transfer to the water in the pot as much as possible to ensure
5. Inspect and clean all parts of the boiler to boiler repair to be easily accessible.
6. Adequate space for the combustion of the flue gases before they completely burn.
7. Great place to steam so that the steam rising from the water surface to be free

Arak, laundry boiler boiler boiler boiler boiler Aystadh, Bkhar, selection Grma, transfer Bkhar, pot boiler of various types of boilers Bkhar, Bkhar, Bvylr, boiler or boiler repair Bkhar, Bkhar, boiler boiler boiler Bkhar, good building a boiler boiler profile Bkhar, good