مقایسه تفضیلی آب معدنی و آب آشامیدنی

مزايای آب آشامیدنی

تعریف آب آشامیدنی ( فرامعدنی ) :

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی آن در حدی باشد که معرف آن عارضه سویی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد ننماید .

آب آشامیدنی بسته بندی شده یا فرامعدنی که جهت آشامیدن مورد مصرف انسان قرار می گیرد ممکن است حاوی مواد مصرفی ، دی اکسید کربن co2 ( که به طور طبیعی در آن وجود دارد و یا به طریق مصنوعی به آن اضافه شده است ) باشد ولی حاوی مواد شیرین کننده ، مواد طعم دهنده و یا سایر مواد افزودنی غذایی نیست .

نکته : آیا می دانید آب آشامیدنی بسته بندی شده یک ماده غذایی سالم محسوب می گردد .

آب آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه های عمیق استخراج می کنند و انواع تصفیه مربوط به آب فرامعدنی شامل :

کلیه فراوریهای فیزیکی ، حرارتی ، شیمیایی یا ضد میکروبی ایمن و مناسب و مجاز است .

این فراوریها می توانند به تنهایی یا ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند . هرنوع فرآوری ضد میکروبی انجام شده نباید ترکیبات اولیه آب را تغییر داده یا ترکیبات ثانویه در آب ایجاد نماید .

تعریف آب معدنی :

آبهای معدنی مستقیما از چشمه های طبیعی و یا نقاط حفر شده از طبقات زیر زمینی جریان دارند و حاوی نسبتهای متناسبی از املاح معدنی معین و عناصر می باشند ، اینگونه آبها در همان نزدیکی مظهر چشمه و با رعایت اصول بهداشتی بطری شده و برای مصرف حمل می شوند .

Definition of drinking water (mineral meta):

Drinking water in abundance is the physical, chemical, biological, such that it represents a short-term or long-term adverse effects in humans is not created.

sweetening agents, flavoring agents or other additives, not food.
Tip: Do you know the packaged drinking water is considered a healthy food.

Drinking water from fountains, aqueducts or deep wells for water extraction and treatment of a variety of minerals, including:
All processing of the physical, thermal, chemical or antimicrobial and is safe and convenient.
This process can be used alone or in combination. Do not have any antimicrobial treatment of raw water composition changed or secondary compounds in the water.

The definition of mineral water:
Mineral water springs directly from natural or drilled parts of the underground floors and containing appropriate amounts of minerals and trace elements are given,

 These waters nearby springs and sanitation bottled and shipped to the customer.

Pool water filter, water filter, agriculture, water filter refrigerator water purification soft water, water purification water tek, aqua water treatment equipment, water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water Purifier Aqua Life, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification equipment dealers water tek