طبقه بندی آبهای معدنی

آبهای معدنی

آب های معدنی را از روی اینکه چه ترکیبی بیشتر در آن وجود دارد طبقه بندی کرده‌اند.

آبهای معدنی اسیدی

این آبها باید لااقل در یک لیتر ، یک گرم انیدرید کربنیک طبیعی آزاد محلول داشته باشد.

  • سرچشمه‌ها: مهمترین چشمه‌های انیدرید کربنیک‌دار در آلمان ، چشمه‌های مارین‌باد و چشمه زائربرون در هارتی و غیره می‌باشد. در ایران هم آب ترش راه رشت و آب علی از چشمه‌های مهم می‌باشد.

چشمه‌های قلیایی که دارای قسمت اعظم از کربنات سدیم می‌باشند، معروفترینشان ، چشمه‌های سالسبرون در آلمان و ویشی در فرانسه می‌باشد.

  • فواید آن برای بدن : انیدرید کربنیک محلول در آب موجب تسریع حرکت دودی‌شکل روده می‌گردد و مقدار عصاره‌هایی که در روده ریخته می‌شود را زیادتر می‌کند. در نتیجه ، هضم غذا تسریع می‌شود. همچنین موجب زیاد شدن اسید کلریدریکی که در معده تولید می‌شود، می‌گردد و اثر اشتها آور دارد. آبهای قلیایی نیز فعالیت معده را زیاد می‌کنند و اسید معده را از بین می‌برند و در معالجه درد مفاصل مؤثرند.

آبهای معدنی سولفات سدیم‌دار

آب این چشمه‌ها دارای سولفات سدیم می‌باشند، ولی علاوه بر آن ، اغلب کلرور سدیم و بی‌کربنات سدیم هم دارد.

  • سرچشمه‌ها: مهمترین چشمه‌های سولفات سدیم‌دار چشمه‌ مارین‌باد و چشمه‌ الستر در ساکسن و غیره در آلمان می‌باشد.

Mineral water from the mixture more than what it has been classified.

Acidic mineral waters
It should be at least one liter of water, a warm natural carbonic anhydride solution is free.
• source: the source of carbonic anhydride in Germany, fountains and springs Pilgrim Marine wind out of Hart and more. The sour water in the Rasht and A. The major sources of water.
Alkaline springs that are a major part of sodium carbonate, most notably, Lsbrvn other sources in Germany and Vichy France.
• benefits for the body: carbonic anhydride dissolved in water and the plant extract is accelerated intestinal peristalsis of the bowel becomes more cluttered it. As a result, the speed digestion. It also produces a lot of hydrochloric acid in the stomach, cause and effect is appetizing. Alkaline water also increases heartburn and stomach acid to kill and effective treatment for joint pain.
Mineral waters containing sodium sulphate
The water contains sodium sulfate, but it is also the most sodium chloride and sodium bicarbonate as well.
• Origins: The main source of sodium sulfate fountain fountain Alastair Marin wind and the Saxons and others in Germany.

Joker water treatment, water and wastewater, brackish water treatment, water treatment Aqua soft water, water purification equipment for Aqua, Aqua water lines, water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water prices treatment soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek