روش های تصفیه فاضلاب های صنعتی

روش تصفيه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب

با افزایش روزافزون صنایع، تصفیه فاضلاب ناشی از این صنایع نیز روز به روز در حال پیشرفت می باشد. از مهمترین صنایع آلوده کننده محیط زیست می توان به صنایع غذایی (شامل صنایع لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی و غیره )، صنایع فولاد، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نساجی، صنایع شیشه سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع اشاره نمود.

روش های تصفیه فاضلاب های صنعتی

1) روش های فیزیکی

به روش هایی که طی آنها از نیروها و ویژگی های فیزیکی مواد برای حذف آنها استفاده می شود، روش های فیزیکی می گویند. آشغالگیری، دانه گیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون و ته نشینی نمونه هایی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند.

آشغال گیری:

آشغال گیر جلوی ورود شن و ماسه و ذرات درشت به واحدهای تصفیه خانه را می گیرد. استفاده از تجهیزات آشغالگیری به منظور ممانعت از ورود هر گونه آشغال وجامدات درشت به واحدهای تصفیه خانه، روش بسیار مفید و موثری در حافظت فیزیکی از پمپها و سایر تجهیزات مکانیکی  از قبیل هواده ها، همزن ها و لوله ها در برابر آسیب دیدگی و گرفتگی احتمالی می باشد.

آشغالگیر ها معمولا از توری ها یا شبکه های میله ای ساخته می شوند و با نصب در مسیر جریان فاضلاب از ورود هر گونه قطعات بزرگ اجسام و آشغال به حوضچه های تصفیه ممانعت می نمایند. آشغالگیر ها از نظر فاصله میله های شبکه غربال به دو نوع ریز و درشت تقسیم می شوند. نحوه تمیز نمودن شبکه های آشغالگیر به دو روش مکانیکی و دستی امکان پذیر می باشد.در انواع مکانیکی ، شبکه آشغالگیر با مکانیسم اتومکاتیک توسط بازوهای چنگک تمیز کننده یا روش های متنوع دیگر از قبیل پاشش آب ، پاکسازی می گردد. آشغالگیرها بنابر سفارش و با توجه به ابعاد کانال جریان و یا بر مبنای دبی آب عبوری طراحی و ساخته می شود.

2) روش های شیمیایی:

به روش هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، گفته می شود. هوادهی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می گردند.

3) روش های بیولوژیکی:

در این روش از فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها استفاده می شود. روش های بیولوژیکی را می توان به دودسته کلی تقسیم بندی می نمایند:

الف. روش های هوازی:

برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR نمونه هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند.

ب. روش های بی هوازی:

به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود. روش UASB، FBR،ASBR  نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیند های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند.

Wastewater

With the increased industrial wastewater from these industries is being developed day by day. Of the most polluting industries such as food industry (including dairy products, meat products industry, etc.), steel, paper and cardboard industries, textile industries, glass industries, oil and gas, petrochemical and other industries pointed Closed.
The treatment of industrial wastewater
1) physical methods
The way in which the forces and physical properties of materials used to remove them, say physical methods. Shghalgyry, beads making, chemical precipitation, sedimentation, filtration and sewage treatment are examples of physical methods.
Rubbish Poll:
Coarse particles of sand and dirt stuck to the front entrance of the plant takes place.
. Shghalgyr of this screen are both fine and coarse grid spacing bars are broken. How to clean Shghalgyr networks in two ways: In the range of possible mechanical and manual mechanical arms and caught Net Shghalgyr mechanism Atvmkatyk by various methods such as spray cleaner or water is clean. So Shghalgyrha order and the dimensions of the flow channel or water flow through design and can be built upon.
2) chemical methods:
The methods that are used to remove contaminants and chemical reactions of the materials used, it is said. Aeration, coagulation, flocculation, ion exchange, pH adjustment part way chemical industry.
3) Biological methods:
It uses biological processes to remove pollutants used. Biological methods can be generally classified Dvdsth to:
AZ. Aerobic methods:
. Activated sludge, extended aeration activated sludge, RBC, SBR, MBR are examples of aerobic biological methods.
(B). Anaerobic methods:
The processes that occur in the absence of oxygen by microorganisms, anaerobic processes say. On biological methods of sewage treatment processes used. Of UASB, FBR, ASBR are examples of anaerobic wastewater treatment. It should be noted that the septic tanks due to lack of enough oxygen, anaerobic biological processes are dominant.

Gyry, recycle wastewater treatment methods Byvlvzhyky, Snty, Hvazy, methods of purification methods Fazlab, Snty, wastewater treatment methods methodologies Fyzyky, Shymyayy, methods Hvazy, methods Microorganisms