انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتی

تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی

انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتی

1)روش لجن فعال (Activated Sludge)

دیفیوزرهای هوادهی

در روش های هوادهی عمقی ، به منظور انتقال و تزریق مناسب هوای فشرده به آب یا فاضلاب استفاده از دیفیوزرهای توزیع هوا به دلیل تولید حباب های بسیار ریز توصیه می شود.دیفیوزرها بسته به نوع کاربرد و اندازه  روزنه ها در انواع حباب ریز و حباب درشت موجود می باشند. هر قدر حباب های هوا کوچکتر باشند، راندمان انتقال اکسیژن به آب بیشتر خواهد بود.

دیفیوزرهای نوع حباب ریز شامل یک دیسک با قاب نگهدارنده از جنس پلی پروپیلن و یک غشاء لاستیکی قابل انعطاف از جنس EPDM  جهت عبور حباب های ریز هوا می باشد.اتصال ورودی دیفیوزر در قسمت تحتانی قاب تعبیه شده که توسط بوشن هم سایز و یا کمربند اتصال از جنس پلی اتیلن قابل نصب روی انواع لوله می باشد.در بسیاری از موارد بدلیل نیاز به اختلاط و تلاطم به حوضچه های متعادل سازی فاضلاب و همچنین جلوگیری از افت فشار هوا و احتمال گرفتگی کمتر روزنه ها استفاده از دیفیوزرهای حباب درشت ترجیح داده می شوند.

این دیفیوزرها قابلیت اختلاط بهتر و تعلیق رسوبات و لجن های غلیظ را دارا می باشند.دیفیوزرهای حباب درشت اغلب از جنس پلی پروپیلن و پی وی سی به شکل بشقابی ساده ، سوپاپی و مخروطی شکل قابل عرضه می باشد.

ظرفیت متوسط هوادهی در دیفیوزرها در حدود 5 الی 15 متر مکعب در ساعت و حباب های تولید شده در اندازه های 1 الی 5 میلی متر می باشد.

2)روش  SBR ـ  (Sequencing Batch Reactor)

هنگامیکه دبی فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد، در نظرگرفتن واحدهای هوادهی و ته نشینی بصورت مجزا باعث افزایش هزینه تصفیه به ازای هر مترمکعب فاضلاب می گردد. درچنین مواردی با انجام یک تغییر در روش لجن فعال این روش برای بکارگیری درسیستم تصفیه مناسب سازی می شود. طی این تغییر مخازن هوادهی و ته نشینی را با یکدیگر ترکیب نموده و فرآیندهای هوادهی و ته نشینی را بصورت متناوب و در زمانهای متوالی به انجام می رساند.

3)روش RBC ـ (ARotating Biological Contactor)

درتمامی روشهای مبتنی بر لجن فعال رشد میکروارگانیسم ها بصورت معلق بوده و مقداری انرژی صرف هوادهی می شود. در شرایطی که هزینه تأمین انرژی بسیار بالا باشد، می توان با استفاده از روش RBC   انرژی مصرفی  را کاهش داد. چرا که دراین روش میکروارگانیسم ها بر روی سطح صفحاتی گردان و نیمه مستغرق درفاضلاب چسبیده و روی آنها رشد می کنند.

4)روش  MBR ـ (Membrane Biological Reactors)

امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی(MBR) است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود. با نصب این غشا ها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می دهند. استفاده از غشا باعث می شود در فضای کم، تصفیه فاضلاب با راندمان بالا انجام شود به طوری که کیفیت فاضلاب تصفیه شده از استانداردهای فاضلاب برای تخلیه  به آب های سطحی نیز  بهتر است.

 Various methods of biological treatment of industrial wastewater
1) activated sludge method (Activated Sludge)
Aeration diffusers
The method of aeration depth, suitable for injecting compressed air into the water or sewer transmission and distribution of air diffusers are recommended for the production of very fine bubbles.
Depending on the application and size of openings in a variety of diffusers fine bubble and coarse bubble are available. Air bubbles are much smaller, the water oxygen transfer efficiency will be higher.
Fine bubble diffusers type includes a hard storage case made ​​of polypropylene, a flexible membrane made ​​of EPDM rubber foam for the passage of air.
Connect the inlet diffuser at the bottom of the frame embedded in the socket the same size or belt connecting polyethylene pipe is to be installed. .
The diffuser can better mixing and suspended sediment and sludge contains heavy Bashnd.dyfyvzrhay large bubbles are often made ​​of PVC, polypropylene, simple dish-shaped, cone-shaped valve and is disposable.
The average load on the diffuser aeration of about 5 to 15 cubic meters per hour and the bubbles produced in sizes from 1 to 5 mm.
2) Material SBR (Sequencing Batch Reactor)
When the flow rate of wastewater entering the treatment system is too low, considering the increasing cost of aeration and settling separately for each cubic meter of waste water treatment plant is. In such cases by performing a modified activated sludge method, this method is suitable for the application of the treatment system.
3) RBC (ARotating Biological Contactor)
All the methods based on the growth of activated sludge microorganisms suspended in the air and spend some energy. At a time when energy costs are very high, we can reduce energy consumption by RBC. Because this microorganisms on the surface of the half-submerged rotating plates Drfazlab grow attached to them.
4) the MBR (Membrane Biological Reactors)
One of the advanced techniques of water treatment membrane (MBR) is a separation technique in which the membrane is made by microbes. With the installation of the membrane biological reactor within no more sedimentation and filtration units and the task of separation membranes treated sewage sludge are doing. Membranes makes little space, high-efficiency wastewater treatment done so that the quality of treated wastewater effluent standards for discharge to surface water is also better.