اهمیت استفاده از اوزون در تصفیه آب استخرها

استفاده از اوزون در تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخرها توسط اکسیژن فعال (اُزُن) مطمئن ترین و موثرترین سیستم ضد-عفونی کنند ه شناخته شد ه در جهان است .” اُزُن” ضد عفونی کنند ه ای کاملا طبیعی، بسیارقوی ودوست محیط زیست است ، که سالهاست درکشورهای اروپایی وامریکایی جهت تصفیه وضدعفونی بی خطرآب شُرب واستخرهای شنامورداستفاد ه قرارمی گیرد.برخلاف کلر یا مواد شیمیایی دیگر ضد عفونی با ” اُزُن” هیچگونه مواد سمی یامضردرآببه جای نمی گذارد و طبعا نیاز به پالایش مجدد آب ندارد،تصفیه با” اُزُن” کیفیت و شفافیت آب راافزایش میدهد کلیه میکروارگانیزمها مثل هپاتیت، وبا، ایدز، قارچها، باکتریها، تخم انگل معلق درآب رابه سرعت ازبین می برد فاقد عوارضی چون حساسیت های تنفسی، خشکی وخارش پوست سوزش چشم وغیره است. روشی بسیار طبیعی و مقرون به صرفه است ، بدون استفاد ه از هر گونه مواد شیمیایی مانند کُلُر و …

کیفیت آب در استخر های شنا از نظر سلامت آب و مشخصات ظاهری آن یکی از مهمترین عوامل درایجاد نشاط و شاد ابی در شناگر و تبدیل فضای استخر به مکانی مفرح وشادی بخش برای استفاد ه کنندگان می باشد . از این رو روش ها و سیستم های پالایش وضد عفونی آب در استخر های شناجهت دسترسی به کیفیت مطلوب آب دردرجه اول اهمیت قرار می گیرد .

با توجه به عوارضی که کُلُر برای سلامتی شناگران، از قبیل خطرابتلا به آسم،بیماریهای ریوی سرطان مثانه و … د ارد، چندین دهه است که از این ماده شیمیایی در اروپاوامریکا استفاد ه نمی شود ودستگاههای ژنراتور اُزُن با استفاده از تکنولوژی سبزو کاملا طبیعی جهت استریل کردن آب استخرها جایگزین شده اند.

افزایش اکسیژن درآب ومحیط استخر

ایجادشفافیت مضاعف درآب

حذف بوی بد آب دراستخر

عدم ایجاد حساسیت برای چشم و پوست شناگر

عدم ایجاد حساسیت

عدم ایجاد خورگی در تاسیسات استخرو سازه های فلزی اطراف آن

سازگار بودن با محیط زیست

بی خطر بودن برای کاربر و اپراتور

اقتصادی بودن استفاد ه از اُزُن عدم تولید پساب های زیان بار برای محیط زیست

Pools of water treatment by activated oxygen (ozone) are the safest and most effective anti-infective are known in the world. “Ozone” is a completely natural antiseptic, friends Bsyarqvy environment, which for many years in Europe and American countries for the treatment no Khtrab disinfecting drinking Vastkhrhay Shnamvrdastfad to put chlorine or other chemicals disinfection Gyrd.brkhlaf “ozone” Yamzrdrabbh not leave any toxic materials and refined this course requires no water, treating the “ozone layer” that increase the quality and transparency of all microorganisms, such as hepatitis, cholera, AIDS, fungi, bacteria, parasite eggs into the water suspension will kill quickly with no complications, such as respiratory allergies, dry skin, eye irritation, etc. is Vkharsh. It is very natural and cost-effective manner, without the use of any chemicals such as chlorine and …

. The methods and systems for water filtration and disinfectant in pools Shnajht access to good quality water is primarily important.
to sterilize water natural pools have been replaced.

Increased oxygen environment in water pool

Double Ayjadshfafyt water

Water odor removal Drastkhr

Lack of sensitivity to the eyes and skin of swimmers

Reduction of organic compounds in water

Lack of facilities Astkhrv Khvrgy the surrounding steel structure

Compatible with the environment

Safety for the operator

Economical use of ozone is not harmful to the environment sewages

Azn, Avzvn, Ayjadshfafyt double Drab, Astkhrha, water odor removal Drastkhr, water disinfection generator sets Azn, Hsasyt, lack of water, lack of waste produced by loss of chlorine Bar,…