مزایا و مشکلات استفاده ازSWRO برای افزایش منابع آب

مزایا استفاده از SWRO

مزایای مرتبط با SWRO به عنوان وسیله‌ای برای افزایش منابع آب چه می‌باشد؟

• کیفیت و شوری آب ورودی

• دمای آب ورودی و فاضلاب خارج شده

• افزایش بهره‌وری در فن‌آوری غشائی

• کاهش مصرف انرژی و کمتر شدن آن نسبت به روش‌های دیگر نمک‌زدایی

• هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تر برای ساخت تأسیسات

• هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر

مشکلات مرتبط با SWRO به عنوان وسیله‌ای برای افزایش منابع آب چه می‌باشد؟

• مشکلات زیست محیطی ناشی از تخلیه آب نمک

• شدت انرژی در مقایسه با بسیاری از گزینه‌های دیگر تأمین آب، حفظ می‌شود

• محدودیت‌های محلی – باید در نزدیکی خط ساحلی و به دور از محل تخلیه پساب باشد.

Benefits associated with SWRO as a means of increasing water resources, what is?

• water quality and salinity

• the temperature of the incoming water and waste removed

• Productivity improvements in membrane technology

• Reduce energy consumption and less of it than other methods of desalination

• Lower investment costs for facilities

• Lower operating costs

Problems associated with SWRO as a means of increasing water resources, what is?

• Environmental problems caused by brine discharge

• Energy intensity in comparison with many other options to supply water is maintained

• Local constraints – must be near the beach and away from the effluent discharge.

Sources of water, increase water temperature extremely Anrzhy, Vrvdy, Ghshayy, technology limitations Mhyty, local environmental problems Mlyaty, reduce consumer costs and the salinity of the water quality Anrzhy,