دستگاه تصفیه آب واتر سیستم کیسی مدل RO-BX2M-50G

دستگاه تصفیه آب واتر سیستم کیسی

این دستگاه ها قادرند به مدد تکنولوژی پیشرفته آمریکا ییRO (اسمز معکوس)از ازهر نوع آبی حتی آبهای با آلودگی وسختی بالاآبی تقریبا خالص تولید نماید این سیستم قادر به جدا سازی باکتری ها ،ویروس ،کیست ها، نمک ها،قند ها،پروتوئین ها،ذرات رنگ ها وسایر مواردی است که وزن ملوکولی آنها بیشتر از 150 دالتون باشد ROmemberan با منافذی که قطر آن ها 0/0001 میکرون می باشدفقط ملوکول آب واکسیژن را عبور داده واز عبور بقیه مواد جلوگیری می کند.ین دستگاه زیبا و قابل نصب زیر سینک وکنار سینک است .فیلتر های آن یکبار مصرف بوده تعویض آن آسان است.

ویژگی های دستگاه RO-BX-2M:

فیلترهای به کاررفته دردستگاه :

فیلتراول:PP یا فیلتر الیافی (PP SEDIMENT FILTER)این فیلترذرات معلق فیزیکی وکدورت آب راحذف می نماید, برای ساخت این فیلترهاازالیاف پرپیلن استفاده می شود وقادر است اجرام معلقی که قطر آنها تا یک میکرون باشد را از آب حذف نماید این فیلترهادر دونوع 1میکرون و5میکرون عرضه میگرددومدت تعویض آن 3-6 ماه می باشد.

فیلتردوم:فیلتر کربن پودری فعال یاUDF (COCONUT SHELL) GAC :

این فیلترکار حذف کلر،تری هالومتانها،سموم آفات نباتی،نیتروبنزنهاوآن دسته از مواد شیمیائی که باعث تغییر رنگ وطعم وبوی آب میشوند را انجام می دهد.مدت تعویض 6-12 ماه

فیلتر سوم:فیلتر کربن جامد یاCTO کربن بلاک:

این فیلتر مشابه UDF کار حذف کلر،تری هالومتانها،سموم آفات نباتی ،نیتروبنزنها وآن دسته از مواد شیمیائی که باعث تغیررنگ وطعم بوی آب می شوندرا انجام می دهد.

فیلترچهارم:RO MEMBERANE :

ممبران دارای منافذ بسیار ریز به قطریک ده هزارم میکرون می باشدکه سبب فیلتر نمودن مواد ناخالص نظیرویروس ها ،باکتری ها ،کیست ها ،مواد سمی شیمیائی مانند آرسنیک ،کبالت ،کادمیوم ،جیوه ،سلنیوم،کودهاوسموم گیاهی محلول درآب می شود.مدت تعویض هر24 ماه

فیلتر پنجم:T33

 جذب طعم، بووکلر باقی مانده درآب.مدت تعویض 6-12 ماه

فیلتر ششم:MINERAL

دراین مرحله عمل جبران وتکمیل مواد معدنی انجام می شودمدت تعویض12-24 ماه

 ابعاد دستگاه: عرض14*طول35*ارتفاع40سانتیمتر است

دستگاه های RO دیان دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشند.

Water Purifier Water System RO-BX2M-50G model Casey

These devices are able to help tech America Yi RO (reverse osmosis) from any type of water, even water pollution and hard Balaaby nearly pure produce a system capable of isolating bacteria, viruses, cysts, salts, sugars, Prvtvyyn News particles of paint and the other is a molecular weight greater than 150 daltons ROmemberan the pores with a diameter of 0.0001 microns Bashdfqt Oxygen water molecule to pass through the material and prevents Knd.yn beautiful device and install the corner sink sink .fyltr it is disposable and easy to replace.

Features of RO-BX-2M:

Filters used Drdstgah:

Fyltravl: PP or filter fibers (PP SEDIMENT FILTER) This Fyltrzrat pending a physical Vkdvrt water, eliminate the track, making it Fyltrhaazalyaf Prpyln used to be able objects pending the diameter of one micron is out of the water, remove the Fyltrhadr two 1 micron and 5 micron Mygrddvmdt supply replacement is 3-6 months.

Fyltrdvm: powdered activated carbon filter or UDF (COCONUT SHELL) GAC:

This Fyltrkar remove chlorine, THMs, pesticides, pests, Nytrvbnznhavan categories of chemicals that cause discoloration of the water and the smell and flavor are doing Dhd.mdt replacement 6-12 months

The third filter: solid carbon filter or carbon CTO block:

The UDF works the same filters remove chlorine, THMs, pesticides, pests, nitrobenzene, and that those chemicals that make the water smell and flavor Tghyrrng Shvndra do.

Fyltrchharm: RO MEMBERANE:

Membrane has tiny pores of filter material Qtryk-thousandth of a micron, which may ultimately lead to gross Nzyrvyrvs, bacteria, cysts, toxic industrial chemicals such as arsenic, cobalt, cadmium, mercury, selenium, are water-soluble plant Kvdhavsmvm Shvd.mdt replaced every 24 month

Five Filters: T33

Absorb flavors, remaining Bvvklr Drab.mdt replacement 6-12 months

Filter VI: MINERAL

This step is performed to compensate for completion minerals Shvdmdt Tvyz12-24 months

Dimensions: W 14 x H 35 x H 40 cm

Diane RO machine with ten year’s after-sales service.

Mkvs, Osmosis Water Purifier Water Purifier removes Nytrat, Bala, size water purifier home water purifier 6 stage Ay, housework, domestic water purifier ro, water purifier home water purifier Qymt, Dyan, Alyafy, filter, carbon filter Jamd, membrane