آب یونیزه قلیایی در درمان افسردگی

آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری ها

افسردگی یا سرماخوردگی روانی بیماری است که مشخصه آن ایجاد احساس غمگینی، اعتماد به نفس پائین و بی علاقگی به هرنوع فعالیت  و لذت روزمره می باشد. یکی از دلایل افسردگی می تواند پائین بودن سطح ATP در مغز باشد که در اثر کم آبی و دهیدراته شدن  بدن می تواند تشدید یابد.بسیاری از کارکردهای خاموش مغز که به انژی برق آبی وابسته اند، کارایی خودرا از دست می دهند.آب یونیزه قلیایی به دلیل حجم مولکولی کم و سبک بودن حجم اکسیژن بالای ATP لازم را برای مغز فراهم می کند.

Cold depression or mental illness that is characterized by a sense of sadness, low self-esteem and lack of interest in any activity and daily life is fun. One reason for the low ATP levels in the brain, depression can be caused by dehydration and dehydrated the body can be intensified. Many of the functions of the brain turn are dependent on hydroelectric energy, lose its effectiveness. Alkaline ionized water due to the high volume of low molecular light volume of oxygen to the brain provide the necessary ATP.

Water treatment, water treatment, water purification equipment housework alkaline ionized water, diabetes, electrical energy By, Km, molecular properties of ionized water Shdh, ionized water system, ATP levels in Mghz, ionized water, ionized water effects, water sales Yvnyz·h, sales ionized water, the benefits of alkaline ionized water Shdh, benefits of ionized water, ionized water