دستگاههای تصفیه آب چند مرحله ای

تصفیه آب چند مرحله ای خانگی

دستگاههای 4 و 5 و 6 مرحله ای تصفیه آب آشامیدنی طی مراحل مختلف کلیه ذرات معلق در آب، رنگ، طعم، بو، مواد عالی، مواد ارگانیک، سموم کشاورزی، شوینده ها و سختی آب را از آب حذف کرده و سپس توسط پمپ، آب را با فشار بالا از یک غشاء نیمه تراوا عبور داده و کلیه املاح نمکی موجود در آب را بر اساس قانون فشار اسمزی که در طبیعت وجود دارد
حذف و آب شور را به آبی کاملا شیرین،گوارا و شفاف تبدیل می کند.

Units 4, 5 and 6 stage water filtration stages All particles suspended in water, color, taste, odor, excellent materials, organic materials, pesticides, detergents and water hardness of the water delete And then by the pump, high pressure water is passed through a semipermeable membrane All the minerals in the water and salt on the osmotic pressure that exists in nature.
Remove completely fresh water and saltwater, fresh and clear now.

Soft Water, Hayzhnyk, Pure Water, Group Joker, household water treatment machine soft water, domestic water purifier soft water, home water treatment system in Karaj, home water purifier price in Tehran, Karaj home water purifier, water treatment costs soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, representing water safe in Tehran, representing water purification water safe, representing water purifier water safe