سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی

سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی ( ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی همزمان در آن انجام می گیرد.

سپتیک تانک تشکیل شده از استوانه سر پوشیده شده ای که معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به انباره به دلیل کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود

و مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انبار جمع می شوند . این لجن حاوی ارگانیسم های زنده مفیدی می باشند. این ارگانیسم ها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا فاضلاب را تصفیه می کند و به این دلیل حجم لجن در این سیستم تقریباً ثابت بوده و تا چند سالی نیاز به تصفیه لجن ندارد.

 Septic tanks simplest single plant that mechanical treatment (sedimentation) and biological treatment with anaerobic bacteria at the same time it is done.

Septic tanks are made from a coated cylinder head
Usually made ​​of reinforced concrete and in different dimensions.فاضلاب پس از ورود به
Material deposited in the mud on the floor of the warehouse accumulate.
The sludge contains living organisms are useful

Bacteria Byhvazy, Water and Waste Water Treatment Snty, Snty, Snty, water treatment and waste water treatment Snty, Khanh, Mkanyky, treatment water purification systems, water treatment methods Snty, Snty, simplest type of treatment Khanh, Tank, Fazlab, Vrvdy, septic sewage, industrial filters…