مشخصات فنی پمپ تحت فشار

پمپ تحت فشار

1- مخزن دستگاه جهت فشار کار بر حسب PSIG با اتصال جوش دو سر عدسی پایین طراحی شده است و هر مخزن دارای دو دریچه بازدید می باشد .

2- پوشش داخلی مخزن با یک لایه ضد زنگ و سه لایه رنگ اپوکسی ضخیم و سطح خارجی آن با ضد زنگ و رنگ روغن مناسب پوشانده می شود .

3- مخزن دستگاه با توجه به ظرفیت فشار کاری متناسب را تحمل می کند .

4- سطح پایینی مخزن دو جداره مجهز به استرلینرهای کف (آب جمع کن) که از جنس P.V.C می باشند .

5- دستگاه مجهز به نانومتر، شیر هواگیری، شیر تخلیه، شیر نمونه برداری می باشد .

6- دستگاه حاوی شن و سنگ (سیلس) سایز بندی و شسته شده ضد اسید از نوع مرغوب

Technically pump pressure

1 – tank welding machine with two heads PSIG pressure in terms of the bottom lens is designed with two valves per cylinder is viewed.
2 – the inner lining of the tank with a layer of stainless steel and epoxy paint three layers thick and the outer surface is covered with anti-rust and good paint.
3 – Reservoir pressure device according to the suit’s carrying capacity.
4 – double-walled tank is equipped with a low floor Astrlynrhay (water collection) are made ​​of PVC.
5 – nm device, air valve, drain valve, sampling valve.
6 – The device contains sand and gravel (Syls) the size and quality of acid-washed

Astrlynrhay floor drain valves, sampling valves, air valves, filters, pressure polyethylene water tank, expansion tank, pressure tank, oil tank, kitchen sink, oil tank, air tank, plastic tank, water tank, polyethylene, water pump