انواع دیگ بخار و بویلر

انواع بویلر

بویلرها معمولا در دو نوع لوله آبی و لوله آتشی تولید می شوند. دیگ بخار فایر تیوب یا لوله آتشین، بویلر هایی هستند که با عبور آتش و دود از درون لوله ها، آب اطراف لوله ها را به درجه حرارت مورد نظر می رساند. این نوع از بویلرها معمولا به روش های سه فاز یا چهار فاز ساخته می شوند. بویلرهای واتر تیوب معمولا برای کار در فشارهای بالا ساخته می شوند در این نوع از دیگ های بخار، آب در درون لوله در جریان است


و آتش به صورت مستقیم به لوله ها برخورد می کند. این نوع از دیگ های بخار در فشارهایی بالاتر از 100 بار هم ساخته می شوند.

Fire tube and water tube boilers are manufactured in two types. Fire tube boiler or fire-tube, boilers are fire and smoke passing through the pipes, the water pipes to the desired temperature is reached. These types of boilers are usually three-or four-phase approach are made. High-pressure water tube boilers usually are made for this type of steam boiler, the water inside the tube is
And fire directly into the pipe meets. These types of boilers are made at pressures greater than 100 times.

Boiler, Boiler Branch, standing boiler, electric boiler, boiler second hand boiler Arak Machine, Radiator boiler, boiler is, a small boiler, water tube, fire tube