انواع مخازن بتونی و روش کار با آنها

مخازن بتونی آب

انواع مخازن بتونی و روش کار با آنها

– لوله های مکش پمپ ها باید حداقل in 6 باشند.

– لوله های زیر آب حدود in 4 باشند.

– لوله پر کن بر حسب ظرفیت پمپ چاه یا شناور بین in 2 تا in 4 می باشند.

در هر یک از لوله های مکش پمپ ها از مخازن یک عدد شیر قطع و وصل نصب می گردد ( شیر دروازه ای ) که در حالت عادی هر دو شیر باز هستند و در صورت لزوم هر یک از مخازن را می توان با شیر از مدار خارج کرد.

لوله های تخلیه در گوشه هر مخزن بطوری که هر دو لوله تخلیه در یک نقطه جنب یکدیگر باشند نصب می شود زیرا هر سیستمی که برای خروج آب تخلیه شده در نظر گرفته شود در این حالت ساده تر و کم خرج تر است , طول لوله تخلیه هرگز نباید بیش از یک متر باشد تا در صورت گرفتگی به سادگی باز شوند .

لوله های پر کن که یا از پمپ چاه آب و یا از انشعاب آب شهری به مخازن می آیند باید به بالای هر مخزن به طور جداگانه هدایت شوند تا در صورت نیاز هر یک را بتوان از مدار خارج کرد. روی این مخازن بهتر است با سقف های سبک پوشانده شود تا علاوه بر جلوگیری از ورود برگ و آشغال و گرد و خاک به آن از تابش نور به آب نیز جلوگیری گردد , زیرا تابش نور سبب ایجاد خزه در جداره ها و کف مخازن می گردد که دردسر زیادی تولید می کنند (مثل کرم گذاشتن و کثیف کردن آب و گرفتگی صافی پمپ ها و نظایر آن ها ), البته با کلر زنی و یا استفاده از خزه کش هایی مثل سولفات مس و گاز ازن و نظایر آن می توان از ایجاد خزه جلوگیری کرد . ولی این مواد برای بعضی از پروسس های تولیدی مضر هستند , مثل رنگرزی که وجود این مواد خاصیت رنگ بری دارند و سبب می شوند که مصرف رنگ زیاد شود. همچنین تمام این مواد برای دیگ های بخار مصرف هستند و تشکیل اسید های خورنده می دهند.

بنابراین از هیچ نوع ماده شیمیایی نمی توان برای از بین بردن یا جلوگیری از ایجاد خزه در آب استفاده کرد و سیستم های دیگر نیز پر هزینه هستند.

محل اتاق پمپ خانه که بهتر است چسبیده به مخزن باشد می تواند در هر یک از نقاط مناسب اطراف مخزن قرار بگیرد که البته باید محل لوله های زیر آب و لوله های پر کن در نقطه ای قرار گیرند که در اتاق پمپ نباشند.

مخازن بتونی می توانند بیش از دو خانه باشند ولی ابعاد هر خانه نباید کمتر از 6 متر در 6 متر باشد ,زیرا اقتصادی نیست و لزومی هم ندارد که ابعاد هر مخزن کمتر از این مقدار باشد .

ارتفاع مخزن بتنی روی زمین می تواند حدود 5/2 متر باشد که برای آب بندی راحت مخزن و ایستایی آن حداکثر نیم متر آن می تواند در زیر قرار بگیرد و بقیه آن باید بالای زمین باشد زیرا به پمپ های آب سوار هستند و پمپ ها که در ارتفاع مکش محدودی می توانند کار کنند می توانند در راندمان ماکزیمم بدون ایجاد مشکلی کار کنند . همچنین لوله های تخلیه در این عمق به هر کانالی که آب تخلیه شده را به خارج هدایت کند سوار هستند . در محل تخلیه هر مخزن باید یک چاهک به ابعاد 40سانتیمتر در 40سانتیمتر و عمق 10 سانتیمتر در نظر گرفت تا عمل شستشو و تخلیه مخزنها راحت باشد . کف کانال آبرو تخلیه زیر آب , باید 10 سانتیمتر زیر لوله تخلیه باشد (برای باز و بسته کردن شیر از لوله و ….) . زیر لوله های مکش پمپ نیز باید 10 سانتیمتر بالا تر از کف مخزن باشند تا احتمالا مواد ته نشین شده وارد لوله های مکش نشوند

لوله های پرکن از دیواره وارد مخزن می شوند و در حد فاصل سقف و دیوار قرار می گیرند.

همیشه محل لوله های پر کن و لوله های زیر آب باید در یک نقطه باشد تا دریچه بازدید که در روی سقف در این نقاط پیش بینی می شود برای مواقع ضروری هم مشرف به لوله های زیر آب و هم به لوله های پر کن باشند.

لوله مکش آب باید در سمت داخل مخزن از دیوار تمام شده 20 سانتیمتر بیرون باشد و در سمت بیرون مخزن باید 50 سانتیمتر بیرون باشد و هر دو سر لوله دنده شوند تا در صورت لزوم بتوان اتصالاتی را به آن متصل نمود , جنس لوله بهتر است گالوانیزه باشد و طول لوله زیر آب در سمت داخل مخزن باندازه ای باشد که سر آن هم سطح دیوار مخزن گردد و در سمت بیرون مخزن 50 سانتیمتر از دیوار مخزن بیرون باشد , جنس این لوله هم بهتر است گالوانیزه باشد و سر لوله در سمت بیرون مخزن دنده شود , بنابراین با توجه به توضیحات فوق دارای لوله برای هر یک قابل محاسبه می باشد.

Concrete tanks and work with them

– Suction pipe should be at least in 6.

– Submarine pipelines are approximately in 4.

– Filling the pipe or vessel by the pump capacity wells are in 2 and in 4.

In each of the suction pipes from tanks A stop valve is installed
(Valve gate)
In this case it is easier and less expensive than the length of the discharge pipe should never be more than a meter
Simply open up the congestion.

Concrete tanks and method of working with them

– Suction pipe should be at least in 6.

– Underwater pipes in 4 are about.

– Fill tube wells pump capacity or floating in between in 2 and in 4 requirements.

no more than one meter to simply be opened in the event of congestion.

a. All of these materials are also used for boilers and corrosive acids are formed.

can work in a limited suction head can work without creating maximum efficiency. The drain pipe at the depth of each channel to drain water out to the lead ride. The tank should be emptied at any one pit with dimensions of 40 cm x 40 cm and depth of 10 cm is considered to operate washing sink drain comfortable. Underwater discharge channel floor disgrace, must be 10 cm below the discharge pipe (for opening and closing the valve of the pipe, etc.). The pump suction pipe should be 10 cm above the tank floor to enter deposits may not suction pipes

Filling the tank walls and pipes are placed between the ceiling and walls.

so according to the above explanation is to be calculated for each tube.

Filling the pipe or pump well water or municipal water tanks are split
Should be directed to the top of each tank separately
If any one would be required to be removed from the circuit.
Because light causes algae on the walls and floor tanks which produce a lot of trouble.
(. The use of these materials for boilers and corrosive acids are formed.So you can not use any type of chemical to destoy or prevent the growth of algae in water use
And other systems are costly.Concrete tanks can be more than houses, but each house size should be less than 6 mm in 6 m
Because it is economical and does not have the dimensions of the tank is less than this value.can work in limited height of the intake efficiency can be maximized without creating any work. The drain pipes in the middle of the channel, the water drained out to lead the ride. . Prestige channel floor drain underwater drain pipe must be below 10 cm (for opening and closing the valve on the pipe, etc.). The suction pipe should be 10 cm above the floor of the tank so that the material may be deposited into the suction pipe

Filling the tank walls and pipes inserted between the ceiling and the walls are.

Fluid Properties Mkhazn, weighing system Mkhazn, Mkhazn, control system pipes under water, pipes, tanks Prkn, Shnavr, roof storage tanks, concrete tanks for water, water, tanks, concrete tanks Btny, Btvny, PVC Sy, Hydrocarbon Reservoirs

Tanks, concrete tanks, water storage tanks
Labels reservoir fluid properties, reservoir weighing system, the control system of reservoirs, water pipes, filling pipes, tanks with floating roofs, concrete tanks, concrete water tanks, water storage tanks, concrete, concrete tanks, tanks, PVC, hydrocarbon

.