تصفیه مقادیر بالای آهن، منگنز، سولفات و سدیم از آب

تصفیه آب west point

سیستم اسمز معکوس (RO) قادر است مقادیر بالای آهن، منگنز، سولفات و سدیم را از آب حذف نماید. اما بدون در نظر گرفتن پیش تصفیه جهت حذف آهن و منگنز ،‌کارتریج ROممکن است هر دو هفته یکبار نیاز به تعویض داشته باشد. با پیش تصفیه موثر ، کارتریج‌های RO قادر هستند برای مدت نسبتا طولانی عمل تصفیه اقتصادی آبهای زیر زمینی با کیفیت پایین را انجام دهند.

■ مقادیر بالای آهن، منگنز، سدیم  و سولفات همگی سبب طعم نامطلوب آب آشامیدنی می شوند.

■ آهن یا منگنز در آب می‌توانند موجب رنگی شدن ماشین‌های لباسشویی شوند.

■ سدیم در افراد با فشار خون بالا مشکل‌ساز است.

■ سولفات سبب اسهال در انسان و حیوانات می‌شود.

ممبران‌های ROدر حذف درصد بالایی از این یونها از آب بسیار موثرند.

مشکل ممبرانها این است که سوراخ‌های ریز آن‌ها به آسانی بوسیله مقادیر بالای آهن و منگنز گرفته می شوند. بنابراین حذف آهن و منگنز قبل از سیستم ROدر افزایش طول عمر سیستم ROبسیار مهم است. مقادیر بالای آهن و منگنز، بر اساس شکل آهن و منگنز می تواند از آب حذف شود. برخی از اشکال آهن و منگنز به آسانی بوسیله اکسیداسیون با استفاده از هوادهی، کلر یا پتاسیم پرمنگنات حذف می شوند. اکسیداسیون سبب می شود،‌ آهن و منگنز محلول به شکل نامحلول در آمده و ته نشین شوند.

فرم‌های دیگر آهن و منگنز بصورت ترکیب با مواد ارگانیک هستند و بنابراین اکسید کردن آن‌ها مشکل است. این فرم از آهن و منگنز ، اغلب در آب‌هایی یافت می شود که دارای بیش از 2 میلی گرم در لیتر کربن‌های ارگانیک حل شده (Dissolved organic carbons=DOC) هستند.

جدول زیر مقادیر تقریبی آهن و منگنز حذف شده برای روش‌های تصفیه مختلف را نشان می دهد. تمامی پنج روش تصفیه  تا حدودی در حذف آهن موثرند، لیکن تنها استفاده از پیش‌تصفیه فیلتر شنی کند (Slow sand filter) همراه با گرانول‌های کربن فعال (GAC) تاثیر اصلی را خواهد داشت.

سیستم RO به تنهایی قادر به تصفیه و حذف سدیم، سولفات‌ها، ‌سختی‌ها و کل جامدات حل شده (TDS) از آب می باشد، اما بدون در نظر گرفتن یک پیش‌تصفیه مناسب جهت حذف آهن و منگنز ، ممبرانهای ROحداکثر یکماه دوام می آورند. انجام تستهای اضافی برای اطمینان از تکرر این یافته ها و تعیین ارتباط بین   COD آب، فرم‌های آهن و منگنز و حذف آهن و منگنز با استفاده از گرانول‌های کربن فعال ضروری است.

Reverse Osmosis System (RO) is capable of high levels of iron, manganese, and sodium sulfate to remove water. But regardless of pre-treatment to remove iron and manganese, RO cartridge may be need to be replaced every two weeks. With effective treatment, RO cartridges are capable of long-term economic clearance to carry out low-quality groundwater.
■ High levels of iron, manganese, sodium and sulfate in drinking water are all due to bad taste.
■ iron or manganese in the water can cause the color of washing machines.
■ sodium in patients with high blood pressure is difficult.
■ sulfate can cause diarrhea in humans and animals.
RO membranes are very effective in removing a large percentage of these ions from water.
Tiny holes in their membranes problem is easily treated with high doses of iron and manganese. The removal of iron and manganese in the longevity of the RO system RO system is very important. High levels of iron and manganese, iron and manganese can be formed on the basis of the water is removed. Some forms of iron and manganese oxidation easily by using aeration, chlorine or potassium permanganate are deleted. Causes the oxidation of iron and manganese are dissolved to form insoluble and precipitated.
Other forms of iron and manganese in combination with organic materials and therefore are difficult to oxidize. This form of iron and manganese, are often found in water that has more than 2 milligrams per liter of dissolved organic carbon (Dissolved organic carbons = DOC) are.
The following table shows the approximate amounts of iron and manganese removal for different treatment methods shows. All five of refined somewhat effective at removing iron, but only using a sand filter Pyshtsfyh (Slow sand filter) with Granular Activated Carbon (GAC) will have a major impact.
RO system alone filtration and removal of sodium, sulfates, hardness and total dissolved solids (TDS) in water, but without taking a Pyshtsfyh for iron and manganese removal, RO membranes lasting more than one month. Additional tests are performed to ensure that the frequency of these findings and the relationship between water and COD forms of iron and manganese and iron and manganese removal using activated carbon granules is essential.

Water puri water, water purification sure, water purification water purification Aqua Sana west point, Aqua Household water treatment, water purification system water tek, home water filtration system water tek, home water purifier water tek, home water treatment system Aqua-machine Household water treatment Aqua Australia, Aqua Tech Home water Purifier, water Purifier Aqua Life deaerator sales price for water Purifier water tek, price deaerator, deaerator tank, representing water Purifier water tek, the deaerator, application deaerator