برخی از کاربردهای رزین‌ها

فیلتر تصفیه آب رزینی
  • رزین‌های کاتیونی سدیمی نه تنها کاتیون‌های سختی آور آب بلکه همه یون‌های فلزی را با سدیم تعویض می‌کنند. برای احیا این نوع رزین‌های کافی است که رزین را با آب نمک شست و شو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود برگردد.

  • با رزین‌های کاتیونی چه نوع هیدروژنی و چه نوع سدیمی می‌توان آهن و منگنز را چون بقیه کاتیونها حذف کرد اما به علت امکان آلوده شدن رزین‌ها معمولا مشکلاتی داشته و باید نکاتی را رعایت کرد. اولا باید دقت کرد که قبل از حذف یون آهن توسط رزین هیچ هوایی با آب در تماس قرار نگیرد چون در اثر مجاورت با هوا ، آهن و منگنز محلول در اب اکسیده شده غیر محلول در می‌آیند و در نتیجه روی ذرات رزین رسوب کرده و باعث آلوده شدن رزین می‌گردد.
  • با استفاده از رزین‌های تبادل یونی می‌توان لیزین را که جز اسید آمینه ضروری مورد نیاز رژیم غذایی خوکها ، ماکیان و سایر گونه‌های حیوانی می‌باشد ، را تخلیص کرد. دلیل اهمیت تخلیص این اسید آمینه ، نزدیکتر شدن رژیم غذایی حیوانات به نیازمندیهای آنها در مصرف مواد خام و … است با توجه به اینکه مقدار لیزین در دانه‌ها ، بخصوص غلات ناچیز می‌باشد.
  • حذف سیلیکا از آبهای صنعتی با استفاده از رزین‌های آنیونی قوی
  • حذف آمونیاک از هوا بوسیله زئولیت‌های طبیعی اصلاح شده (کلینوتپلولیت)

• cationic resins sodium cations hardly surprising, not only water but all the metal ions are replaced with sodium. These resins are sufficient to revive the resin so the resin washed with brine back into its original form.
• What type of cationic resins of sodium hydrogen or other cations such as iron and manganese can be removed, but due to possible contamination of the resins generally have problems and have the courtesy.the resin is.
• using ion exchange resins can be the essential amino acid lysine, which is needed diets for pigs, poultry and other animal species is to be purified. The importance of this amino acid purification, the diet of animals closer to their requirements in the use of raw materials, etc. Given that the lysine content in grains, especially whole grains is negligible.
• Removal of silica from industrial water using a strong anion resins
• Removal of ammonia from the air by natural zeolite modified

Soft water, water treatment, water purification Hayzhnyk, single water water water purification water tek, Household water treatment Aqua Tech, Household water treatment Aqua Joy, Aqua Fresh Water Purifier, the deaerator, deaerator sales price of treated water now water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, price of treating water tek, price deaerator, the deaerator, use the deaerator