کاربرد ازن در تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی

ازن در تصفیه آب و فاضلاب

کاربرد ازن در تصفیه آب های آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری در دنیا رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرآیندهای صورت گرفته توسط بخش تحقیقات بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بار میکروبی و زدایش بو از پساب حاصله  بوده است. علاوه بر این جایگزین نمودن روش های قدیمی با تکنولوژی نوین ازن زنی نتایج مطلوبی را به بار آورده است.

عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتانها (THMS) و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر (غلظت بیشتر از ۵/۱ میلی گرم درلیتر کلر در منابع آبی باعث مرگ ومیر آبزیان مخصوصا ماهی ها می گردد)، سبب گردید تا استفاده از مواد دوستدار محیط زیست (پرتو دهی فرابنفش و گاز ازن) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

Ozone is used in various industrial and municipal wastewater treatment and drinking water in the world is growing. Has ozonation disinfection and oxidation of organic compounds in many cases as an alternative to conventional treatment processes. This new process in several other cases, such as the removal of suspended particles also increases the filtration efficiency of the old ways.
Besides replacing traditional methods with modern technology ozonation has produced good results.
Inability to completely remove chlorine microbial contamination as well as changes in water quality and production of compounds such as THMs (THMS) and the environmental impact resulting from the use of chlorine (concentration greater than 5/1 mg L of chlorine in water cause death Fish mortality is especially fish), was due to the use of environmentally friendly materials (ultraviolet irradiation and ozone) considered further.

Reverse osmosis, water puri water, water purification water purification sure water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua atmospheric water, water purification Aqua Life, Gold Aqua Water Treatment, Water Purifier home soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek dealers water Purifier soft water, water purification units representing water tek