تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

عموماً تصفیه فاضلاب به معنای کاهش جزئی یا حذف کامل ناخالصی ها، به میزان تصفیه ی در نظر گرفته شده بستگی دارد. اگر هدف دفع ساده ی پساب نهایی به آب نهرهای پذیرنده یا چاه های جاذب باشد غلظت اجزای خاص تنها تا محدوده های قابل قبولی که توسط مراجع قانونی مانند سازمان محیط زیست توصیه می گردند کاهش داده می شود. از سوی دیگر به منظور استفاده ی مجدد از فاضلاب تصفیه شده در بعضی از فرآیندهای صنعتی غلظت یک جزء خاص تا یک سطح مشخص کاهش داده می شود یا بر حسب نیاز به طور کامل حذف می گردد.

در 5 تا 20 سال اخیر با توجه به زایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای منابع آب و همچنین نیاز به تصفیه و بازیابی آب های موجود؛ مسئله پساب ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. گندزدایی بعنوان مهمترین مرحله از مکانیسم غیر فعال سازی یا انهدام میکروب های بیماری زا (پاتوژن ها) محسوب می شود که به منظور جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از آلودگی آب ها در محیط زیست و ساکنین حریم رودخانه ها به کار می رود. نکته مهم این است که فاضلاب بایستی قبل از گندزدایی تصفیه شود تا اینکه عمل گندزدایی بطور مؤثر انجام پذیر باشد.

اگر چه هنوز ماده گندزدای کامل کشف نشده است، اما برخی ویژگی ها به منظور شناسایی مناسب ترین گندزدا وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

–  توانایی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرایط نرمال.

–  برای افراد و نیز محیط مضر نباشد.

–  سالم و ایمن باشد و نیز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد.

–  ماده گندزدا بایستی پس از گند زدایی باقی مانده سمی (مانند مواد سرطان زا) نداشته باشد.

–  از لحاظ هزینه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد.

Wastewater treatment is generally meant to reduce the partial or complete removal of impurities, the amount depends on the intended treatment.
The important thing is that the waste must be treated before disinfection and disinfection of the operation is done efficiently.
Although not yet complete disinfectant has been discovered, but there are some features in order to identify the most suitable disinfectant such as follows:
– Ability to penetrate and destroy infectious agents under normal conditions.
– Not harmful to people and the environment.
– Healthy and safe, and is moving, it will be easier to transport and store.
– After disinfection residual disinfectant must be toxic (eg carcinogens) is not.
– The cost of operation and maintenance is affordable.

– The cost of operation and maintenance is affordable.

Eva filtered water, agricultural water filter, refrigerator water filter water purification water tek, water purification Aqua Star Aqua water Aqua Water Treatment Tayvan, Tk, Atmospheric Water Aqua, Aqua Life Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek