فرایند اسمز معکوس (RO)

اسمز معكوس

اسمز معکوس، یکی از شیوه های گسترده جدا سازی است که کاربردهای مختلفی دارد.شیرین سازی آبهای شور و آب دریا،جداسازی مواد الی و سمی از پساب های صنعتی چند مورد مهم استفاده از این تکنولوژی میباشد.اسمز معکوس یکی از روشهای اصلی شیرین سازی آب دریا در کنار روش هایی مانند تقطیر، شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت پدیده اسمز معکوس نیازمند شناسایی خاصیت اسمزی است. به طور کلی،حرکت جرم از یک محیط به محیط دیگر در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی به وجود می آید.خاصیت اسمزی به عبور آب از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا گفته می شود.آب ویا محلول رقیق اب نمک در یک بخش،محلول غلیظ اب نمک در بخش دیگر و غشایی که تنها به محلول آب اجازه عبور می دهد در بین انها قرار دارد.

غشاء از عبور یون های تشکیل دهنده نمک به دلیل بزرگ بودن جلوگیری می نماید. در ابتدا سطح مایعات در دو بخش مساوی می باشند،به دلیل وجود تمایل به یکسان نمودن غلظت ها در دو بخش،مولکول های آب از بخش محلول رقیق از غشاء عبور نموده و به درون محلول غلیظ نفوذ می کنند و سطح مایع در بخش غلیظ افزایش می یابد. جریان مولکول های آب از درون غشاء تا آنجا انجام میگیرد که اختلاف سطح مایع به عبارت دیگر اختلاف فشار در دو بخش مانع حرکت مولکول های آب شود.اختلاف فشار در بخش جدا شده توسط غشاء که در آن از جریان خالص مولکول های آب جلوگیری نماید، را فشار اسمزی می نامند.

فشار اسمزی سبب ایجاد تعادل در دو بخش میشود،حال چنانچه فشاری بیش از فشار اسمزی به بخش محلول غلیظ وارد شود،عکس پدیده اسمزی بروز می کند؛به عبارتی دیگر مولکول های آب از بخش محلول غلیظ تر به بخش محلول رقیق تر جریان می یابد.این پدیده را اسمز معکوس می نامند.

از پدیده اسمز معکوس برای تصفیه آب و به طور کلی تر برای فرایند تغلیظ و جدا سازی استفاده می شود.فشار اسمزی با غلظت املاح موجود در محلول نسبت مستقیم دارد.

RO, one of the most widespread methods of separation is There are many different applications. Desalination of salt water and sea water, remove organics and toxic industrial waste is a major advantage of this technology.
Reverse osmosis seawater desalination is one of the main methods in addition to methods such as distillation, urban and industrial used.
Understanding the phenomenon of reverse osmosis is needed to determine the effects of drought.
In general, the mass movement from one environment to another, due to the chemical potential difference is created. Osmotic properties of the solution to the passage of water through a semipermeable membrane is called the concentrate.
Ions through the membrane of the major constituent of the salt prevents.And the viscous fluid levels increase. Flow of water molecules through the membrane, as is done The pressure difference between the liquid surface, which prevents the movement of water molecules is in two parts.

Separated by a pressure difference in the membrane that prevents the flow of pure water molecules, called the osmotic pressure.

Osmotic pressure caused by imbalance in two parts,
If the pressure is greater than the osmotic pressure of the concentrate to be entered,Reverse osmotic phenomena occur;In other words, water molecules from the more concentrated solution to the more dilute solution flows.This phenomenon is called reverse osmosis.

The phenomenon of reverse osmosis for water treatment and more generally for the concentration and separation processes used Shvd.fshar osmotic solute in solution are directly linked.

Water, salt water aqua, water purifier ro, liquid level difference, the main seawater desalination, water filtration, distillation, osmotic effect, pass the salt-forming ions, semipermeable membrane, the concentration of salts in the process of reverse osmosis (RO), concentration and separation process, the water molecules, the phenomenon of reverse osmosis