فیلتر کربن اکتیو و فیلتر شنی

فیلتر کربن كارتريج

فیلتراسیون عبارت است از جداسازی جامد – مایع که در آن، سیال از داخل یک محیط با مواد متخلخل عبور می کند تا مواد جامد معلق تا حد ممکن جدا شوند.

فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه آب برای حذف مواد معلق (به صورت پیش تصفیه) و در تصفیه فاضلاب برای افزایش کیفیت پساب تصفیه شده (به صورت تصفیه تکمیلی یا پیشرفته) استفاده می شود.

فیلترهای تحت فشار کربن فعال در تصفیه به خصوص مواقعی که مشکل طعم، بو و رنگ وجود داشته باشد بکار می‌رود. هر چند که در مواردی برای حذف بسیاری از مواد آلی موجود در آب یا فاضلاب نیز کاربرد دارد. سیلیس مورد استفاده در فیلترهای شنی تحت فشار، عموماً از نوع درجه یک (خلوص حداقل 98%) می‌باشد. کربن مورد استفاده در فیلترهای کربن فعال تحت فشار، به صورت گرانول بوده و از نوع مرغوب می‌باشد. فیلترهای می‌توانند به صورت دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک ارائه گردند. ظرفیت این دستگاه ها تا 49 متر مکعب بر ساعت می‌باشد.

Filtration and separation of the solid – liquid, in which the fluid passes through a porous medium with suspended solids to be separated as much as possible.
Pressure sand filters to remove suspended solids in water treatment (pre-treatment) and in wastewater treatment effluent quality (as a complementary treatment or advanced) is used.
Pressure filters, activated carbon treatment, especially when the problem of taste, odor and color is used. Although in some cases the removal of organic substances in water or wastewater applications. Silica sand filters used in high pressure, typically a first degree (minimum 98% purity) is. Activated carbon filters are used in pressurized carbon in granular form and is of high quality. Filters can be manual, semi-automatic or fully automatic, are presented. This machine has a capacity of 49 cubic meters per hour.

Industrial water filters, sand filters, industrial effluents, additional or advanced treatment, wastewater treatment, removal of organic matter, suspended solids removal, filtration, pressure carbon filters, sand filters, pressure sand filters, activated carbon filters, activated carbon filter for the treatment of , pretreatment