مکانیزم عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای خانگی

تصفیه خانگی 6 مرحله ای

عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای خانگی به شرح زیر می باشد:

1 – در مرحله اول دستگاه تصفیه آب: فیلتر پلی پروپیلن دارای قابلیت حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها ، لجن ، ذرات معلق تا دقت 5 میکرون .

2 – در مرحله دوم دستگاه تصفیه آب: فیلتر کربن گرانول دارای قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها ، طعم ، رنگ و بوی نامطبوع آب .

3 – در مرحله سوم دستگاه تصفیه آب: فیلتر کربن بلاک دارای قابلیت آن همانند کربن گرانول است به اضافه اینکه کلیه ذرات بزرگتر از 5 میکرون را نیز حذف می کند .

4 – در مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب: غشا نیمه تراوا RO که باعث حذف میکروب ها ، قارچ ، کیست ، انگل ، نیترات ، ویروس ها ، مواد سمی ، آب شیرین کن و پایین آورنده سختی آب با دقت 0/0001 میکرون می شود.

5 – در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب: فیلتر کربن نهایی وجود دارد که این فیلتر هر نوع طعم و بوی احتمالی ناشی از ذخیره شدن آب در مخزن و تانک ذخیره آب دستگاه تصفیه اب خانگی را حذف می نماید .

6 – در مرحله ششم دستگاه تصفیه آب: فیلتر حاوی مواد معدنی وجود دارد که بخش قابل توجهی از مواد مصرفی مورد نیاز بدن را وارد آب می کند و باعث گواراتر شدن آب می شود.

 در این مرحله شما همشهریان عزیز می توانید آب معدنی تولید خودتان را نوش جان کنید. گوارای وجودتان.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه سافت واتر در کرج محصول خود را تهیه کنید.

1 – In the first stage water purifier filter: Polypropylene has the ability to remove all sediment, sand, mud, rust pipes, mud, suspended particles up to 5 micron accuracy. Step 1: Polypropylene Filter: Ability to remove any sediment, sand, mud, rust, pipes, mud, suspended particles up to 5 micron accuracy.

2 – In the second stage water purifier: granulated carbon filter has the ability to remove free chlorine, pesticides, trihalomethanes, taste, color and odor of water. Step 2: Granular carbon filter, which can remove free chlorine, pesticides, agriculture, trihalomethanes, taste, color and odor of water.

3 – In the third stage water purifier: carbon block filter has a feature similar to granulated carbon is added to all the particles larger than 5 microns are also removed. Step 3: carbon block filter: the ability of the carbon granules like to add that all particles larger than 5 microns are also removed.

4 – In the fourth stage water purifier: RO semipermeable membrane that removes bacteria, fungi, cysts, parasites, nitrates, viruses, toxins, desalination and lowering water hardness is carefully 0.0001 microns. Step 4: Filter RO: remove germs, fungus, cysts, parasites, nitrates, viruses, toxins, desalination and lowering water hardness 0.0001 micron precision

5 – in the fifth stage water purifier: There is a final carbon filter
The filter any possible taste and odor of the water storage tank and water storage tank household water purifier to remove. Step 5: The final carbon filter: The filter every possible taste and odor of the water stored in the tank to remove the device.

6 – The sixth stage water purifier filter contains minerals that the body needs to import significant portion of the waste water and the water is pleasant. Step 6: The filter contains minerals that the body needs to consume a significant portion of the water, causing the water is Gvaratr. Water purification soft water, household water purifier, water purifier under the sink, water purifiers, soft water and installing water purifier, water purifier sales of soft water, water purifier sales of soft water, water purification soft water prices, the price of household water purifiers soft water, soft water price water purifier, water purifier dealers soft water, water purification soft water sale

  The production of mineral water you can drink yourself to death

Site soft water, soft water company, representing soft water, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water treatment, water system, Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water treatment system, Safe price of water, representing the water treatment system, water purification soft water sales representative Safe water