در سیستم اسمز معکوس دستگاههای تصفیه آب چه عملی انجام می شود؟

اسمز معکوس

 آب ورودی از لوله کشی در ابتدا وارد فیلتر مرحله اول می شود و با توجه به اینکه منافذ این فیلتر حدود 5 میکرون است از عبور ناخالصی های درشتتر مانند گل و لای و شن و ماسه و زنگ لوله ها جلوگیری می کند.

سپس آب وارد فیلتر مرحله دوم می شود و حدود 98 درصد از مواد شیمیایی آلی و ترکیبات کلر را از آب جدا کرده و سپس آب وارد فیلتر مرحله سوم می شود که مانع عبور مقادیر بسیاری از مواد شیمیایی و سمی و حتی نمک و کلر محلول در آب می شود و سپس در مرحله چهارم آب وارد فیلتر ممبران شده که حدود 95 تا 99 درصد آلودگی های محلول در آب که اندازه آب بسیار کوچک است (مانند ویروسها ، میکروبها ، انگل ها و باکتری ها ) را جدا کرده و از قسمت فاضلاب به بیرون می فرستد و سپس آب تصفیه شده وارد مخزن تحت فشار میشود تا آب در این مخزن جهت مصرف ذخیره شود . هنگامی که شیر آب شرب نصب شده بر روی سینک ظرفشویی را جهت برداشت آب باز می کنیم مرحله پنجم فیلترینگ انجام می شود به این صورت که آب از مخزن تحت فشار خارج شده و از این فیلتر عبور می کند تا به شیر آب شرب برسد که طی این عمل طعم نامطبوع از آب گرفته شده و به اندازه کافی به آب اکسیژن تزریق می شود و آب سالم و پر اکسیژن را تحویل می دهد.

The water enters the filter inlet pipe of the first stage And the fact that the pores of the filter is about 5 microns passing coarser impurities such as mud and sand and pipes will prevent rust.

Filtered water then enters the second phase, and about 98% of organic chemicals and chlorine compounds are separated from the waterThe third stage is then filtered waterWhich prevents the passage of large amounts of toxic chemicals and chlorine or salt is dissolved in water In the fourth stage, the water enters the filter membrane 95 to 99 percent of water pollution in water that is too small (eg, viruses, microbes, parasites and bacteria) is separated from the wastewater  Outward and then treated water into the pressure vessel to release the water stored in the tank for use.When mounted on the sink faucet drinking water for our opening The fifth stage filtering is done in such a way that the water pressure vessel out And this filtered tap water passes to reach This action was taken during the unpleasant taste of water and Sufficient oxygen is injected into the water and clean water and oxygen is delivered.

Water treatment Taiwanese, Taiwanese Water Purifier, Water Purifier desktop, household water treatment in Tehran, Karaj Household water treatment, water purification Branch, Water Purifier, Safe, Safe water system, water site Safe, Safe water company, selling Purifier water, soft water, water purification equipment sales Safe, filtered soft water, soft water, domestic water purifier price