طرز کار سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

سختی گیر های رزینی بر اساس جایگزینی یون های سخت منفی در آب سخت با اتم های سدیم مثبت، که در رزین موجود در سختی گیر، موجود هستند، کار می کند. این رزین ها باید بطور متناوب احیاء (بک واش back wash) گردند تا از رسوب مواد معدنی سخت در آنها جلوگیری گردد. این کار با عبور دادن آب نمک، از رزین صورت می گیرد.

طرز کار سختی گیر رزینی

در طی فرآیند احیاء (بک واش)، آب سختی گیر به دور ریخته می شود، و در نتیجه فقط آب سخت در دسترس خواهد بود. این کار معمولا در طی مدت زمان شب انجام می گیرد. یک راه حل دیگر، استفاده از دو منبع رزین می باشد طوریکه وقتی یکی از آنها در حال احیاء می باشد، دیگری سرویس می دهد.
مزایا: سختی گیر های تبادل یونی، تمامی نیاز های آب نرم واقعی را برای مصارف خانگی و صنعتی، برآورد می کنند.
معایب: اشکالات اصلی سختی گیر های تبادل یونی عبارتند از :
گران بودن آنها، بالا بودن هزینه راه اندازی و نگه داری آنها، و جاگیر بودن سختی گیر.
اشکال دیگر، این است که آب سختی گیری شده حاوی سدیم بوده که برای آشامیدن مناسب نیست. البته این مشکل را می توان با درنظر گرفتن یک خروجی که آب سختی گیری نشده از آن بیرون می آید، حل نمود. یک راه حل دیگر برای از بین بردن محتویات سدیم، استفاده از دستگاه تقطیر کننده آب می باشد.

Workmanship taker
Hard water softener resin-based replacing negative ions in hard water with sodium atoms are positive, the resin in the softener are available, it works. The resin must be regenerated periodically (Beck wash back wash) to be the hard mineral deposits can be prevented. It does this by passing the brine, the resin takes place. During the restoration process (back wash), a water softener to be discarded, and therefore will be available only in hard water. It usually takes place during the night time. Another solution is to use two strands of pitches is when one is being regenerated, the other service offers.
Advantages of ion-exchange water softener, soft water all the real needs for domestic and industrial purposes, are estimated.
Disadvantages: The main drawback of ion-exchange water softener include:
They are expensive, the high cost of operating and maintaining them, and Positioning of softening.
Another problem is that water softeners containing sodium which is not suitable for drinking. However, this problem can be considered as an output, not softening water comes out of it, can be solved. Another solution to eliminate the sodium content, use a water distiller is.