درباره سختی گیر

انواع سیستم های سختی گیر

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند. ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم و منیزیم در آب را سختی موقت و املاح مربوطه به سولفات ، کلرور و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم می نامند.

مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب را تشکیل می دهد.

آبهای سخت بویژه در مصارف صنعتی و تاسیساتی ،مشکلات متعددی را به دلیل بالا بودن قابلیت رسوب گذاری و خورندگی ایجاد می کنند که اهم آن عبارتند از :

•    تشدیدخوردگی و رسوب گذاری در تاسیسات حرارتی

•    کاهش راندمان انتقال حرارت و افزایش مصرف بی رویه انرژی به دلیل وجود لایه های ضخیم رسوبی

•    ایجاد لکه و رسوبات سفید رنگ بر روی سطوح شیشه ، فلز ، پارچه ، لباس و نظایر آن .

Calcium and magnesium salts in the water so hard call. While the nature of the ground water through two layers of limestone and Lvmyty, calcium and magnesium dissolves. Compounds of calcium and magnesium bicarbonate temporary hardness in water and the corresponding salts of sulfate, chloride and calcium nitrate or magnesium is called permanent hardness. Total hardness temporary permanent hardness water will form.
Hard water, especially in industrial applications and installations, several problems due to the high potential fouling and corrosion make the most important are:
• Tshdydkhvrdgy deposited on thermal installations
• reduction of heat transfer efficiency and increase the indiscriminate use of energy due to thick sedimentary
• Create stains white deposits on the surfaces of glass, metal, textiles, clothing and so on.