لوله های پلیکا (اورینگی)

تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

لوله های اورینگی ضرورت کاربرد چسب را ( که کیفیت نازل آن گاهی دشواری می آفریند ) از میان می برد .مشکل انبساط و انقباض طولی لوله را در تغییر دمای محیط به کلی منتفی می سازد .تأثیر تکانهای ساختمان یا زمین را بر روی سیستم لوله کشی خنثی می نماید .از نشت و هدر رفتن آب به طور کامل جلوگیری می کند .بر سهولت نصب می افزاید .لوله های پلیکا کرو گیت دو جداره ، مزیت لوله های دوجداره کروگیت PVC_ U  نسبت به لوله های تک جداره PVC _ U وزن کمتر و در نتیجه حمل ونقل راحت تر ، مقاومت بهتر در مقابل رانشهای زمین و حرکات ناشی از زلزله انعطاف پذیری بالاتر ، سفتی حلقوی بالاتر نسبت به لوله های مشابه.

O pipes need for adhesives (which low quality sometimes creates difficulties) eliminates. The problem of longitudinal pipe expansion, contraction Drtghyyr temperature is completely ruled out. Tasyrtkanhay building or land on the plumbing system neutral. Aznsht and fully prevent the loss of water. Brs·hvlt installation adds the plicae .lvlh Crow Gate double, double wall corrugated pipe PVC_ U advantage over the single wall pipe PVC _ U weighing less and therefore easier transport, better resistance against Ranshhay ground movements caused by earthquakes higher flexibility, higher ring stiffness compared to the same pipe.

Gyr, hard charcoal filter, sand filter, semi-automatic softener, softening resin, softening, magnetic, softening and its variants, softener and anti-sedimentation, sand filtration and carbon, sand filters, pressure sand filter, filter Hot sand, sand filter down Gyr, down hard, install a water softener installed hard Gyr, map taker, maintenance Gyr, hard softener salt.