موارد مصرف لوله های پلی اتیلنی

لوله پلی اتيلنی

شبکه های آبیاری تحت فشار اعم از قطره ای و بارانی ، شبکه های آبرسانی ، فاضلاب شهری و روستایی ، پوشش کابلهای برق ، مخابراتی و فیبر نوریسیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی ، شبکه های زهکشی ساختمانها ، سیستم ها آبیاری متحرک

به عنوان کانالهای تهویه ، لوله های قطره ای ، یکی از جدید ترین روش های آبیاری است که استفاده از آن با حمایت سازمانهای کشوری رو به گسترش است.

Drip irrigation networks Fsharam of rain, water supply, sanitation, urban and rural, covering cables, telecom and fiber Nvrysystm of fluids and industrial wastewater, drainage networks, buildings, irrigation systems moving
As Kanlhay ventilation, drip tubes, one of the most modern irrigation techniques that use it with the support of national organizations is growing.

Industrial water filters, charcoal filters, filter sand filter produced coal, hard coal Aktyv, Gyr, Gyr, softening hard water softener resin, magnetic water softener, wash the filter Gyr, hard coal, charcoal filter aquarium filter filter hardly Gyr, softener water softening filter package, importer softening filter package.