استفاده از چربی گیر آشپزخانه جهت حذف چربی از جریان فاضلاب

چربی گیر آشپزخانه

به منظور جداسازی ذرات چربی و روغن از فاضلاب آشپزخانه و رستوران ها می بایست قبل از اتصال این فاضلاب به شبکه اصلی و یا تخلیه به چاه از یک واحد چربی گیر (Grease Trap) بهره گرفت. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس ثقلی ضمن سادگی کاربرد، هزینه بسیار کمتری را به همراه دارد. با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب می باشد، درصورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده ازچربی گیر فایبرگلاس این شرایط را برای فاضلاب آشپزخانه ها فراهم می کند و در صورت کاربری مناسب، قادربه حذف بیش از 98 درصد چربی موجود درجریان فاضلاب خواهد بود. استفاده از فایبرگلاس در ساخت چربی گیرعلاوه برسبکی، باعث استحکام بسیار بالا و طول عمر طولانی آن خواهد شد.یکی از وظایف چربی گیر فاضلاب رستوران و آشپزخانه، نگهداری پساب چرب و کاهش دمای آن است.با این عمل حلالیت چربی در داخل فاز آب کاهش پیدا کرده و به دلیل اختلاف دانسیته درسطح فاضلاب جمع می شود. عمده ترین وظیفه دیگر یک چربی گیر رستوران و آشپزخانه جداسازی مواد جامد و پسماند های غذایی موجود درفاضلاب می باشد.

چربی گیر فاضلاب معمولا درخارج ازآشپزخانه و در داخل زمین نصب می شود تا اجازه جریان ثقلی به فاضلاب چرب داده شود. انتهای لوله خروجی چربی گیر درداخل فاضلاب شناور است تا باعث خروج پساب چربی گیری شده شود.چربی گیر فایبرگلاس تولیدی گروه صنعتی ناب توسط یک دیواره به دو قسمت تقسیم شده است. درقسمت اول سبد آشغالگیر چربی گیر فایبرگلاس دانه ریز نصب شده است تا ذرات جامد را از جریان فاضلاب جدا نماید. مواد جامد عبوری از سبد آشغالگیر چربی گیر فایبرگلاس درکف ناحیه اول تجمع یافته که یا به مرورهضم می شود و یا درصورت لزوم می توان آنها را تخلیه کرد. در انتهای بخش اول، مدیای متراکم (Packing) از جنس پی وی سی نصب شده است که باعث تغییر جهت ناگهانی جریان فاضلاب از حالت افقی به حالت عمودی می گردد. این تغییر جهت جریان از یک طرف درشناور سازی چربی بسیار موثر است و از طرف دیگر باعث ممانعت از فرار چربی محلول توسط انتهای لوله خروجی فاضلاب می گردد.ظرفیت چربی گیر رستوران تابعی ازپارامترهایی چون تعداد پرس غذای پخت شده دراوج شیفت کاری، دبی فاضلاب تولیدی، نوع و تنوع غذایی رستوران یا آشپزخانه و نوع و درصد چربی موجود در فاضلاب می باشد.

Simply use the gravity of fiberglass mat fat, less associated costs.The use of fiberglass mat fat provides the conditions for kitchen waste and use the appropriate, able to remove more than 98% during the sewage will be fat.The use of fiberglass in the construction Gyrlavh Brsbky fat, causing a very high strength and long life it will be.One of the tasks involved fats sewer cleaning, kitchen, maintenance of oily wastewater and reduce the temperature. With this fat solubility in water phase decreased due to density differences at the level of wastewater treatment to take place. The main task of consuming the restaurant and the kitchen is no longer a separation of solids and waste fat from food is Drfazlab.Waste oil is stuck in the ground outside Azashpzkhanh and to allow gravity flow of sewage to be fat.Fat outlet end of the tube is stuck inside the submersible sewage to the wastewater out of Shvd.chrby grease stuck by a wall of pure fiberglass manufacturing industry group is divided into two parts.The first part Shghalgyr basket fat fine fiberglass mat is installed to separate the solids from the wastewater stream.Solids through the basket Shghalgyr fiberglass mat fat accumulates either Mrvrhzm Drkf the area or, if necessary, they can be evacuated.At the end of the first part, dense media (Packing) of PVC installed that causes sudden shift from horizontal to vertical the wastewater stream.This change of direction of the flow of oil is very effective Drshnavr the one hand and on the other fat-soluble prevent the escape of waste output by the end of the tube stuck Grdd.zrfyt fat restaurant cooking food at the peak shift function Azparamtrhayy the number of presses, industrial wastewater discharge the type and variety of food in the restaurant or kitchen waste is a type of fat.Gyr, hard Deaerator tank vessels Fshar, calculated Gyr, fat fat soluble fat Gyr, Gyr, plan kitchen consuming fat, fat, fat Hn, consuming industrial consuming, consuming fatty food, consuming fat drain, fat-consuming fiber, fat, get stuck magnets, metals consuming fat, fat-consuming Mashhad, fat and phosphorus retention, fat retention of polyethylene, polyethylene consuming fat