کاربرد فیلتر کربن / فیلتر زغالی

فیلتر کربن

فیلترزغال یا استفاده از فیلتر کربن فعال به عنوان یک ماده جاذب امروزه تقریباٌ در صنایع تصفیه آب و فاضلاب عمومیت یافته و جایگزین مناسبی برای سایر روش های پیشین مطرح می باشد.در تصفیه آب، فیلتر کربن به منظور جذب آلاینده های مختلف مثل مواد آلی ایجاد کننده طعم و بو و مواد آلی مصنوعی می باشد که از جمله کاربرد آن می توان استفاده در پیش تصفیه RO و خطوط تصفیه آبهای معدنی و آشامیدنی و سایر نوشیدنی ها اشاره کرد.فیلتر کربن فعال درتصفیه پیشرفته فاضلاب برای زدودن BOD و COD ، رنگ و بو بسیار موثر است. کربن فعال مواد آلی موجود در پساب را جذب و سپس تجزیه می کند.در این سیستم، مخزن تحت فشار با یک لایه نازک از سیلیس و دانه های گرانول کربن اکتیو پر می شود، جریان آب از بالا توسط نازل ها روی ذرات کربن ریخته شده و آب عاری از رنگ، بو، کلرآزاد و مواد آلی توسط آب جمع کن های کف مخزن جمع آوری و به خارج از دستگاه هدایت می شود.

Fyltrzghal or use activated carbon filters as a matter of absorbing water and wastewater treatment industry has almost become popular and is considered a good alternative to the former Sayrrvsh.
Drtsfyh water, Fyltrkrbn to Mnzvrjzb contaminants such as taste and odor-causing organic compounds and synthetic organic materials which can be used, including the use of mineral and drinking water treatment lines adopted RO purifiers and other beverages mentioned.
Activated carbon filter to remove Drtsfyh advanced wastewater BOD and COD, color and odor Bsyarmvsrast.
Activated carbon absorbs and decomposes organic matter Drpsab At this system, a thin layer of silica and grains vessel Fsharba granular activated carbon is filled, water flows down on top by pouring carbon particles and free water Azrng , odor, free chlorine and organic matter collected by the water collection tank floor and out of the machine driven.Charcoal filter, activated carbon filters, sand filtration tanks, using Drakvaryvm active coal, supplying coal coal production Aktyv, Aktyv, risks Aktyv, coal coal properties Aktyv, is active coal, active coal aquarium, Aquarium of active charcoal, activated carbon filter , activated carbon filter, filter coal filter coal Aktyv, Aktyv, charcoal filters, charcoal filters, carbon filters Hvd, Aktyv, active carbon filter is active Hva, carbon filter, activated carbon filter, activated carbon filter price