اصول کار با سختی گیر الکترونیکی

سختی گیر الکترونیکی

سختی گیر الکترونیکی

اصول کار رسوبزدای الکترونیکی : امواج الکترونیکی دائما درحال تغییر توسط دستگاه PAC تولید واز طریق آنتن هایی که بدور لوله آب پیچانده می شود به آب سخت داخل لوله انتقال داده می شود .تحت تاثیر این میدان نمکهای محلول که به صورت یون در آب هستند به شکل بلورهای ریز و معلق در می آیند.تجمع این ذرات هسته تشکیل دهنده بلور خنثی کربنات کلسیم به شکل رسوب معلق درآب را تشکیل می دهند که فاقد خاصیت چسبندگی می باشد .لذا دیگر روی جدار داخلی لوله و تجهیزات رسوب تشکیل نمی شود ونیز به دلیل بالا رفتن حلالیت آب رسوب های قبلی نیز درآب حل وتبدیل به بلورهای معلق در آب می شود.

 مزایای رسوبزدای الکترونیکی : 

-ازتشکیل رسوب درلوله هاوتجهیزات جلوگیری می کند . –

رسوبات ازقبل تشکیل شده راازجداره لوله هاوتجهیزات جدانموده وهمراه جریان آب دفع می کند .

-موجب افزایش انتقال حرارت درمبدلها شده لذاموجب صرفه جویی درانرژی می شود .

 -موجب کاهش خوردگی ودرنتیجه افزایش طول عمرلوله هاوتجهیزات می شود .

 -حلالیت آبی که تحت تاثیررسوبزدای الکترونیکی قرار گرفته ، بالامی رود.لذاصابون ، شامپو وسایرموادشوینده بهترکف خواهندکرد

-بااستفاده ازرسوبزدای الکترونیکی دیگرنیازی به سختی گیرهای شیمیایی ، تبادل یونی واسیدشویی نخواهدبود .

-رسوبزدای الکترونیکی تنهاموجب تغییرات فیزیکی درآب می گردد .

-سازگاربامحیط زیست بوده وبرخلاف سختی گیرهای شیمیایی وتبادل یونی درکیفیت آب آشامیدنی تاثیری نداشته وکیفیت آب همچنان مطلوب باقی می ماند.

-نصب آن آسان ونیازی به لوله کشی نداردوبرروی انواع لوله هاقابل نصب می باشد.

– بابرق شهر کارمیکمندودرصورت نوسان یاقطع برق دارای سیستم شروع بکاراتومیاتیک می باشد. –

مصرف برق آن ناچیز می باشد،حجم کوچکی داشته وبهای آن حدود 20 درصد مشابه خارجی وسختی گیرتبادل یونی می باشد

کاربرد رسوبزدای الکترونیکی یادستگاه ضدرسوب الکترونیکی

انواع مبدلهای حرارتی

تجهیزات تولیدمواد غذایی ولبنی باغبانی وآبیاری قطره ای

ایرواشروبرج های خنک کننده

کارخانجات تزریق پلاستیک

استخرهای شنا ساختمانهای تجاری ومسکونی

دندانپزشکی ومراقبت های پزشکی دیگ آب گرم وپکیج یونیت کارخانجات یخ ونوشابه سازی

آبخوری مرغداریها رطوبت زن وکولر آبی تجهیزات کارواش صنایع نفت وپتروشیمی ماشینهای ظرفشویی در کلیه تاسیساتی که با آب سخت کار می کنند.

Softener-mail

Principles used Rsvbzday mail: electronic waves are constantly changing production by the PAC and the antenna that is wrapped around the water pipe to the water inside the pipe is hard.

Impact on the field as ions are water-soluble salts in the form of tiny crystals are suspended.
Nuclear accumulation of the particles constituting the neutral crystalline form of calcium carbonate in the form of suspended sediment in water that is free of attachment ability.
The inner wall of the pipe or equipment deposits are not formed due to the high water solubility and also dissolved in water Vtbdyl previous deposition of crystals suspended in the water.

E Rsvbzday benefits:

-Aztshkyl Havtjhyzat prevent sedimentation tube. –

Sediment pre-formed pipe Raazjdarh Havtjhyzat Jdanmvdh Vhmrah water flow away.

-Mvjb Increase the heat transfer Drmbdlha Lzamvjb Dranrzhy be saving.

And so is increasing the Mrlvlh Havtjhyzat -Mvjb reduce corrosion.

Blue -Hlalyt placed under electronic Tasyrrsvbzday, Balam Rvd.lzasabvn, shampoo Vsayrmvadshvyndh Bhtrkf Khvahndkrd

Azrsvbzday -Baastfadh e Dygrnyazy to water softener chemical, ion exchange is not Vasydshvyy.

E -Rsvbzday Tnhamvjb water is a physical change.

Ion exchange water softeners, chemical and biological -Sazgarbamhyt Vbrkhlaf not affect the quality of drinking water, water quality still remains satisfactory.

The need for plumbing pipes Haqabl Ndardvbrrvy -Nsb easy installation.

– Babrq City Karmykmndvdrsvrt Yaqt fluctuating electric starting system is Bkaratvmyatyk. –

It is low power consumption, small size, about 20 percent of its Websites like external hard Gyrtbadl ion is

Rsvbzday use e-mail Yadstgah Antiscalants

Types of heat exchangers

Drip Irrigation and Lebanese food gardening equipment Tvlydmvad

Ayrvashrvbrj cooling

Manufacturing plastic injection

Commercial buildings and residential swimming pools

Dental health care boiler Vpkyj drinks ice manufacturing unit of

Poultry water fountains water washes the oil & petrochemical equipments blue Vkvlr woman washing machines in all facilities that work with hard water.

Reclaimed water softener softener softener Rzyny, types of exchangers, water, water, water softener softening plant Hrarty, Alktrvnyky, Rzyny, softener softener softener Mghnatysy, Poly Poly Fsfat, Fsfat, softener softener softener is Pkyj, benefits of electronic Rsvbzday